358/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

Částka: 136 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. října 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 97/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 416/2003 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


358

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2001,

kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.

(2) Výbušninami se pro účely tohoto nařízení rozumí látky a předměty, o nichž to stanoví zvláštní zákon.2)

§ 2

(1) Výbušniny jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona.

(2) Výbušniny musí splňovat základní požadavky na bezpečnost stanovené v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) Základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení se považují za splněné, pokud jsou výbušniny ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě se zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona).

(4) Všechny výbušniny musí být po celou dobu, po kterou se s nimi má nakládat, v souladu se základními požadavky na bezpečnost stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Výbušniny, které tomuto požadavku nevyhovují, musí být zničeny.

§ 3

(1) Výrobce před uvedením výbušniny na trh zajišťuje posouzení shody (§ 12 odst. 3 zákona) se základními požadavky na bezpečnost stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle těchto postupů:

a

ES přezkoušení typu podle části I. přílohy č. 2 k tomuto nařízení a k tomu podle volby výrobce

1

shodu typu podle části II. přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

2

zabezpečování jakosti výroby podle části III. přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

3

zabezpečování jakosti výrobku podle části IV. přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

4

ověřování jednotlivých výrobků podle části V. přílohy č. 2 k tomuto nařízení;

anebo

b

ověřování celku podle části VI. přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Na výbušniny, na které se vztahuje příslušná mezinárodní smlouva4) a které splňují požadavky podle tohoto nařízení, včetně posouzení shody, umísťuje výrobce označení CE.5)

(3) Označení shody CE musí být na výbušninách provedeno takovým způsobem, aby bylo viditelné, čitelné a odolné, a to přímo na výbušninách samých, nebo, pokud to není možné, na identifikačním štítku připevněném k výbušninám anebo na obalu. Identifikační štítek musí být proveden tak, aby neumožňoval opakované použití. Je zakázáno umísťovat na výbušniny označení (značky), které by mohlo být zaměnitelné s označením CE.

(4) Posouzení shody podle odstavce 1 a umístění označení shody CE může zajistit, je-li tak dále v tomto nařízení stanoveno, zplnomocněný zástupce [§ 2 písm. f) zákona].

(5) Pro výbušniny, které mají původ ve státech, s nimiž nebyla sjednána příslušná mezinárodní smlouva,4) se vystavuje prohlášení o shodě (§ 13 odst. 2 zákona). Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a

identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, pokud bylo přiděleno),

b

identifikační údaje o výbušnině (název, provedení, uživatelské balení, rozměry, hmotnost obalů, případně náložek, spotřební doba, identifikační údaje o výrobci),

c

popis, vlastnosti a způsoby užití výbušnin (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití),

d

seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných technických norem použitých při posouzení shody,

e

údaje o použitém postupu posuzování shody,

f

údaje o autorizované osobě (obchodní firma, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby, pokud bylo přiděleno) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu,

g

potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výbušnin splňují základní požadavky na bezpečnost,

h

datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§ 3a

Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě, že bylo pro výbušniny uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,6) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena

a

nesplněním základních požadavků podle § 2 odst. 2,

b

nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 3, nebo

c

nedostatky technických norem podle § 2 odst. 3.

§ 4

Autorizace (§ 11 zákona) pro posuzování shody může být udělena pouze právnickým osobám, které splňují minimální požadavky uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 5

(1) Na výbušniny uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s dosavadními právními předpisy se pohlíží jako na výbušniny uvedené na trh podle tohoto nařízení.

(2) Do nabytí účinnosti § 3 odst. 1, 2 a 3 se prohlášení o shodě podle § 3 odst. 5 požaduje pro výbušniny bez ohledu na zemi jejich původu.

§ 6

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou

a

ustanovení § 3 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy Výbušniny k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nejpozději však dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a

b

ustanovení § 3 odst. 4 a ustanovení příloh k tomuto nařízení, pokud se týkají zplnomocněného zástupce, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá platnosti § 3 odst. 5.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Grégr v. r.

1

Směrnice Rady 93/15/EHS z 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.

2

§ 21 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.

3

zrušen nařízením vlády č. 416/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

4

Například Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve znění sektorové přílohy Výbušniny, uveřejněný pod č. 56/2001 Sb.m.s.

5

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

6

Například § 45 odst. 3 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb.

Základní požadavky na bezpečnost

Příloha PDF (166 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb.

Postupy posuzování shody

Příloha PDF (542 kB)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb.

Minimální požadavky pro autorizaci

Příloha PDF (66 kB)
Zavřít
MENU