358/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

Částka: 136 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. října 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 97/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 416/2003 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

358

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2001,
kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst.  2, § 12 odst.  1 a 4 a § 13 odst.  2 a 4 zákona:

 

§ 1

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.

 

        (2)  Výbušninami se pro účely tohoto nařízení rozumí látky a předměty, o nichž to stanoví zvláštní zákon.2)

 

§ 2

 

        (1)  Výbušniny jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst.  1 zákona.

 

        (2)  Výbušniny musí splňovat základní požadavky na bezpečnost stanovené v příloze č. 1 tohoto nařízení.

 

        (3)  Základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení se považují za splněné, pokud jsou výbušniny ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě se zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Příloha č. 1 - Základní požadavky na bezpečnost
Příloha č. 2 - Postupy posuzování shody
Příloha č. 3 - Minimální požadavky pro autorizaci
Zavřít
MENU