353/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 134 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. října 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. září 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 575/2002 Sb. s účinností od 30. prosince 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

353

ZÁKON
ze dne 18. září 2001,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o účetnictví

 

Čl. I


        Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

 

        1.  § 2 včetně nadpisu zní:

 

"§ 2

 

Předmět účetnictví

 

        Účetní jednotky účtují v soustavě podvojného nebo jednoduchého účetnictví o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech nebo o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření.".

 

        2.  V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují tyto věty: "V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst.  2); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí, zatímco o veškerých výdajích a příjmech účtují až v okamžiku jejich skutečného zaplacení nebo přijetí.".

 

        3.  V § 4 odstavce 2 až 5 znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o účetnictví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU