352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Částka: 134 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. října 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. září 2001 Nabývá účinnosti: 5. října 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

352

 

ZÁKON

ze dne 18. září 2001
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        (1)  Zákon upravuje užívání státních symbolů České republiky,1) a to:

 

a)   velkého státního znaku a malého státního znaku (dále jen "státní znak"),

b)   státní vlajky,

c)    vlajky prezidenta republiky,

d)   státní pečeti, a

e)   státní hymny.

 

        (2)  Státní symboly lze užívat jen vhodným a důstojným způsobem.

 

Státní znak

 

§ 2

        (1)  Státní znak jsou oprávněni užívat

 

a)   Poslanecká sněmovna a Senát, poslanec a senátor, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu,

b)   prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky,

c)    vláda a Úřad vlády České republiky,

d)   Veřejný ochránce práv a Kancelář Veřejného ochránce práv,

e)   ministerstva a jiné správní úřady,

f)    kraje, obce, městské obvody či městské části územně členěných statutárních měst a městské části hlavního města Prahy,

g)   Ústavní soud,

h)   soudy a státní zastupitelství,

i)     ozbrojené síly a bezpečnostní sbory,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Státní znak
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Státní vlajka
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Vlajka prezidenta republiky
§ 11 - Státní pečeť
§ 12 - Státní hymna
§ 13 - Správní delikt
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, ve znění pozdějších předpisů
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - Změna notářského řádu
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
§ 16  
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 17  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 18  
Zavřít
MENU