320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 64/2014 Sb. s účinností od 1. května 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

320

 

ZÁKON

ze dne 9. srpna 2001


o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole)

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy1) stanoví.

 

        (2)  Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na kontrolu státního podniku vykonávanou ministerstvem, které plní jménem státu funkci jeho zakladatele podle zvláštního právního předpisu2).

 

        (3)  Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na kontrolu vykonávanou Nejvyšším kontrolním úřadem na kontrolu hospodaření s majetkem zvláštního charakteru2a) a na přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů3) a dále na kontrolu právnických osob, k nimž stát nebo územní samosprávné celky plní funkci zakladatele podle zvláštních právních předpisů,4) s výjimkou kontroly poskytované veřejné finanční podpory podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Finanční kontrola
§ 4 - Hlavní cíle finanční kontroly
§ 5 - Organizační zajištění finanční kontroly
§ 6 - Kontrolní metody a kontrolní postupy
ČÁST DRUHÁ - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA
HLAVA I - PŮSOBNOST KONTROLNÍCH ORGÁNŮ
§ 7 - Působnost Ministerstva financí
§ 8 - Působnost správců kapitol státního rozpočtu
§ 9 - Působnost územních samosprávných celků
§ 10 - Působnost okresních úřadů
§ 11 - Společná ustanovení k působnosti kontrolních orgánů
HLAVA II - PROCESNÍ PRAVIDLA
§ 12 - Vyloučení střetu zájmů
§ 13 - Pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě
§ 14 - Zahájení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě
§ 15 - Ukončení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě
§ 16 - Přizvané osoby
§ 17 - Pokuty za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě
§ 18 - Opatření k nápravě
§ 19 - Informace o uložení opatření k nápravě
§ 20 - Pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků
§ 21 - Společná ustanovení k pokutám
§ 22 - Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly
§ 23 - Spolupráce v oblasti finanční kontroly
ČÁST TŘETÍ - FINANČNÍ KONTROLA PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV
§ 24 - Pravidla pro výkon finanční kontroly podle mezinárodních smluv
ČÁST ČTVRTÁ - VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
HLAVA I - ZAVEDENÍ, UDRŽOVÁNÍ A PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU
§ 25 - Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
HLAVA II - ŘÍDÍCÍ KONTROLA
§ 26 - Předběžná kontrola
§ 27 - Průběžná a následná kontrola
HLAVA III - INTERNÍ AUDIT
§ 28 - Funkční nezávislost interního auditu
§ 29 - Postavení útvaru interního auditu
§ 30 - Plánování interního auditu
§ 31 - Podávání zpráv
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ
§ 32 - Přechodná ustanovení
§ 33 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
§ 34  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 35  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
§ 36  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
§ 37  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
§ 38  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o okresních úřadech
§ 39  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
§ 40  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 41  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 42  
Zavřít
MENU