320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 377/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

320

ZÁKON

ze dne 9. srpna 2001


o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy1) stanoví.

        (2)  Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na kontrolu státního podniku vykonávanou ministerstvem, které plní jménem státu funkci jeho zakladatele podle zvláštního právního předpisu,2) a na kontrolu Pozemkového fondu České republiky podle zvláštního právního předpisu.1)

        (3)  Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na kontrolu vykonávanou Nejvyšším kontrolním úřadem na kontrolu hospodaření s majetkem zvláštního charakteru2a) a na přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů3) a dále na kontrolu právnických osob, k nimž stát nebo územní samosprávné celky plní funkci zakladatele podle zvláštních právních předpisů,4) s výjimkou kontroly poskytované veřejné finanční podpory podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Finanční kontrola
§ 4 - Hlavní cíle finanční kontroly
§ 5 - Organizační zajištění finanční kontroly
§ 6 - Kontrolní metody a kontrolní postupy
ČÁST DRUHÁ - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA
HLAVA I - PŮSOBNOST KONTROLNÍCH ORGÁNŮ
§ 7 - Působnost Ministerstva financí
§ 8 - Působnost správců kapitol státního rozpočtu
§ 9 - Působnost územních samosprávných celků
§ 10 - Působnost okresních úřadů
§ 11 - Společná ustanovení k působnosti kontrolních orgánů
HLAVA II - PROCESNÍ PRAVIDLA
§ 12 - Vyloučení střetu zájmů
§ 13 - Pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě
§ 14 - Zahájení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě
§ 15 - Ukončení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě
§ 16 - Přizvané osoby
§ 17 - Pokuty za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě
§ 18 - Opatření k nápravě
§ 19 - Informace o uložení opatření k nápravě
§ 20 - Pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků
§ 21 - Společná ustanovení k pokutám
§ 22 - Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly
§ 23 - Spolupráce v oblasti finanční kontroly
ČÁST TŘETÍ - FINANČNÍ KONTROLA PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV
§ 24 - Pravidla pro výkon finanční kontroly podle mezinárodních smluv
ČÁST ČTVRTÁ - VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
HLAVA I - ZAVEDENÍ, UDRŽOVÁNÍ A PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU
§ 25 - Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
HLAVA II - ŘÍDÍCÍ KONTROLA
§ 26 - Předběžná kontrola
§ 27 - Průběžná a následná kontrola
HLAVA III - INTERNÍ AUDIT
§ 28 - Funkční nezávislost interního auditu
§ 29 - Postavení útvaru interního auditu
§ 30 - Plánování interního auditu
§ 31 - Podávání zpráv
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ
§ 32 - Přechodná ustanovení
§ 33 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
§ 34  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 35  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
§ 36  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
§ 37  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
§ 38  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o okresních úřadech
§ 39  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
§ 40  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 41  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 42  
Zavřít
MENU