319/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 7. září 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 443/2006 Sb. s účinností od 18. září 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs150/2001 Sb.

319

ZÁKON

ze dne 9. srpna 2001,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

        Čl.  I


        Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 38 na konci odstavce 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

       "i) úřadu práce ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých klientovi ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků.".

        2.  V části deváté se v nadpise za slovo "POJIŠTĚNÍ" vkládají slova "POHLEDÁVEK Z".

        3.  V § 41a odst.  2 se za slovo "pojištění" vkládají slova "pohledávek z".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU