317/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

317

ZÁKON


ze dne 8. srpna 2001,


kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a o změně dalších zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

(Změna občanského zákoníku)

 

zrušen zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)


Čl. II


Změna notářského řádu


        Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:

 

        1.  Za § 35a se vkládá nový § 35b, který včetně nadpisu zní:

 

"Rejstřík zástav


§ 35b


        (1)  Rejstřík zástav je neveřejný seznam, v elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje Komora.

 

        (2)  V Rejstříku zástav se evidují tyto údaje:

 

       a) označení zástavy,
       b) výše a právní důvod zajišťované pohledávky,
       c) zástavní dlužník, zástavce a zástavní věřitel, a to uvedením jména, příjmení, rodného čísla nebo data narození, popřípadě identifikačního čísla, a místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v České republice, nebo uvedením jména, příjmení, rodného nebo jiného identifikačního čísla, data narození, bydliště v zahraničí a místa dočasného pobytu v České republice, jsou-li známa, jde-li o fyzickou osobu, která nemá trvalý pobyt v České republice, nebo uvedením obchodní firmy nebo názvu, identifikačního čísla a sídla, jde-li o právnickou osobu se sídlem v České republice, nebo uvedením obchodní firmy nebo názvu, identifikačního čísla nebo registračního čísla či jiného obdobného identifikujícího čísla či označení, identifikačního čísla její organizační složky nebo podniku v České republice, je-li sídlo v zahraničí, sídla její organizační složky nebo podniku v České republice, jsou-li známa, jde-li o právnickou osobu, která nemá sídlo v České republice,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna občanského zákoníku
Čl. II - Změna notářského řádu
Čl. III - Změna občanského soudního řádu
Čl. IV - Přechodná ustanovení
Čl. V - Účinnost
Zavřít
MENU