274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. července 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

274

ZÁKON
ze dne 10. července 2001
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VODOVODY A KANALIZACE
PRO VEŘEJNOU POTŘEBU


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku.

        (2)  Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci menší než 50.

        (4)  Vodoprávní úřad1) může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutím stanovit, že se tento zákon vztahuje též na vodovody a kanalizace uvedené v odstavci 3, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VODOVODY A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Přípojky
§ 4 - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
§ 5 - Evidence vodovodů a kanalizací
HLAVA II - PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
§ 6 - Oprávnění k provozování
§ 7 - Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu nebo kanalizace
§ 8 - Práva a povinnosti vlastníka vodovodu   nebo kanalizace
§ 9 - Práva a povinnosti provozovatele
§ 10  
HLAVA III - OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU VODOVODŮ A KANALIZACÍ A NA JAKOST VODY
§ 11 - Vodovody
§ 12 - Kanalizace
§ 13 - Požadavky na jakost vody k úpravě na vodu pitnou
§ 14 - Jakost pitné vody a míra znečištění odpadních vod
HLAVA IV - DODÁVKY, MĚŘENÍ A CENY
§ 15 - Dodávky vody
§ 16 - Měření dodávané vody
§ 17  
§ 18 - Odvádění odpadních vod
§ 19 - Měření odváděných odpadních vod
§ 20 - Vodné a stočné
HLAVA V - KRIZOVÁ SITUACE A VEŘEJNÁ SLUŽBA
§ 21 - Krizová situace
§ 22 - Povinnost veřejné služby provozovatele vodovodu nebo kanalizace
HLAVA VI - OCHRANA VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK
§ 23 - Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
§ 24 - Přeložky vodovodů a kanalizací
HLAVA VII - PŮSOBNOST ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Místní příslušnost
§ 31  
HLAVA VIII - SANKCE
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
HLAVA IX - OCHRANA ODBĚRATELE, DOZOR, TECHNICKÝ A EKONOMICKÝ AUDIT
§ 36 - Ochrana odběratele
§ 37 - Dozor
§ 38 - Technický audit
HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 39  
§ 40  
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
§ 41  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích
§ 42  
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 43  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o telekomunikacích
§ 44  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
§ 45  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o místních poplatcích
§ 46  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 47  
Zavřít
MENU