273/2001 Sb.Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. července 2001 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

273

ZÁKON
ze dne 10. července 2001
o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů


P R E A M B U L E

        Parlament České republiky jako demokratického a právního státu,

        maje na zřeteli právo na národnostní a etnickou identitu jako součást lidských práv,

        respektuje identitu příslušníků národnostních menšin jako jednotlivců i skupiny projevující se zejména vlastní kulturou, tradicemi či jazykem,

        maje na zřeteli vytváření multikulturní společnosti a usilujíc o harmonické soužití národnostních menšin s většinovým obyvatelstvem,

        zaručuje příslušníkům národnostních menšin právo na účinnou účast v kulturním, společenském a hospodářském životě a ve veřejných záležitostech, zvláště těch, které se týkají národnostních menšin,

        chráně práva příslušníků národnostních menšin v souladu s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, s Ústavou a s Listinou základních práv a svobod,

        se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

O PRÁVECH PŘÍSLUŠNÍKŮ

NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - O PRÁVECH PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - PRÁVA PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
§ 3 - Výkon práv příslušníků národnostních menšin
§ 4 - Svobodná volba příslušnosti k národnostní menšině
§ 5 - Právo na sdružování příslušníků národnostní menšiny
§ 6 - Právo účasti na řešení záležitostí týkajících se národnostní menšiny
§ 7 - Právo na užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny
§ 8 - Právo na vícejazyčné názvy a označení
§ 9 - Právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy
§ 10 - Právo na užívání jazyka národnostní menšiny  ve věcech volebních
§ 11 - Právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny
§ 12 - Právo na rozvoj kultury příslušníků národnostních menšin
§ 13 - Právo na rozšiřování a přijímání informací v jazyce národnostní menšiny
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o obcích
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o krajích
§ 16  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
§ 17  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích
§ 18  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů
§ 19  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 20  
Zavřít
MENU