271/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. července 2001 Nabývá účinnosti: 1. října 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

271

ZÁKON
ze dne 10. července 2001,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní sociální podpoře

 

Čl. I


        Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 3 odst.  1 se na konci doplňuje tato věta: "Podmínka uplynutí 365 dnů ode dne hlášení se nezkoumá u dětí cizinců hlášených k pobytu na území České republiky a narozených na území České republiky, do jednoho roku jejich věku.".

 

        2.  V § 3 odst.  3 se za slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" vkládají slova "(dále jen "krajský úřad")".

 

        3.  V § 5 odst.  1 písm.  a) se na konci bodu 1 doplňují slova: "s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 6 odst.  6 zákona o daních z příjmů,".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o životním minimu
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU