256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. července 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

256

 

ZÁKON

ze dne 29. června 2001
o pohřebnictví a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

POHŘEBNICTVÍ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, práva a povinnosti související s provozováním pohřební služby, prováděním balzamací a konzervací lidských pozůstatků a s provozováním krematorií a pohřebišť.

 

§ 2

 

Vymezení základních pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   tělem zemřelého mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení, pokud není za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem26) použito pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům; tělem zemřelého je i tělo mrtvě narozeného dítěte,

b)   jinými lidskými pozůstatky plod po potratu, včetně biologických zbytků potratu, není-li možné je od plodu oddělit, podle zvláštního právního předpisu; jiným lidským pozůstatkem je vždy plod po umělém přerušení těhotenství,

c)   lidskými pozůstatky tělo zemřelého a jiné lidské pozůstatky,

d)   lidskými ostatky lidské pozůstatky po pohřbení,

e)   pohřbením uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POHŘEBNICTVÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Neveřejná pohřebiště
§ 4  
§ 5  
HLAVA II - POHŘEBNÍ SLUŽBA, BALZAMACE A KONZERVACE, KREMATORIUM
Díl 1 - Pohřební služba
§ 6 - Provozování pohřební služby
§ 7  
§ 8 - Přeprava lidských pozůstatků
§ 9  
Díl 2 - Balzamace a konzervace
§ 10  
§ 11  
Díl 3 - Krematorium
§ 12 - Zřízení krematoria
§ 13 - Provozování krematoria
§ 14  
§ 15  
HLAVA III - VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
§ 16  
§ 17 - Zřízení veřejného pohřebiště
§ 18 - Provozování veřejného pohřebiště
§ 19 - Řád veřejného pohřebiště
§ 20  
§ 21 - Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště
§ 22 - Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace
§ 23 - Zákaz pohřbívání
§ 24 - Zrušení veřejného pohřebiště
§ 25 - Užívání hrobového místa
HLAVA IV - SANKCE
§ 26 - Přestupky
§ 27  
§ 28  
HLAVA V - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 29 - Přechodná ustanovení
§ 30  
§ 31 - Zmocňovací ustanovení
§ 32 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.
§ 33  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 34  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 35  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
§ 36  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 37  
Zavřít
MENU