252/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. července 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 28. června 2001 Nabývá účinnosti: 24. července 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 439/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 539/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

252

 

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 28. června 2001
o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst.  7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 25 odst.  12 zákona:

 

§ 1

 

Základní ustanovení

 

        (1)  Povinný výkup elektřiny (dále jen "výkup elektřiny") se vztahuje na elektřinu vyrobenou:

 

a)   v obnovitelných zdrojích s výjimkou vodních elektráren s instalovaným elektrickým výkonem nad 10 MW (dále jen "obnovitelné zdroje") a

b)   ve zdrojích s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v množství prokazatelně určeném k dodávce fyzickým a právnickým osobám a pro technologické účely.

 

        (2)  Výkup elektřiny podle odstavce 1 je zajišťován provozovatelem té distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. U výroben připojených k přenosové soustavě je výkup elektřiny prováděn územně příslušným regionálním provozovatelem distribuční soustavy.

 

        (3)  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je současnou přeměnou použité primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve stacionárním technickém zařízení pracujícím na bázi černého uhlí, hnědého uhlí, odpadů, biomasy, jakož i plynných, kapalných nebo jaderných paliv. Za tato zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla se považují parní turbíny protitlaké, parní turbíny odběrové, plynové turbíny s kotli na odpadní teplo nebo s kotli na odpadní teplo s parní turbínou, spalovací motory, parní motory a zařízení s palivovými články vyrábějící elektřinu a teplo určené k dodávce fyzickým a právnickým osobám a pro vlastní technologické účely. Za tepelnou energii pro vlastní technologické účely se považuje samostatně měřená dodávka tepelné energie do výrobní technologie; tím není míněn odběr pro vlastní spotřebu energetického zdroje.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Způsob výkupu elektřiny
§ 3 - Výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů
§ 4 - Výkup elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Měsíční výkaz o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů
Příloha č. 2 - Druhy zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a způsob stanovování množství vykupované elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
Příloha č. 3 - Měsíční výkaz o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
Zavřít
MENU