231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. července 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. května 2001 Nabývá účinnosti: 4. července 2001, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 420/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs138/2001 Sb.

231

ZÁKON
ze dne 17. května 2001
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje výkon státní správy v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   rozhlasovým a televizním vysíláním poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci programu, včetně služeb přímo souvisejících s programem, provozovatelem vysílání veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických komunikací1a) v podobě chráněné nebo nechráněné podmíněným přístupem1b) za účelem simultánního sledování pořadů a dalších částí vysílání,

b)   převzatým rozhlasovým a televizním vysíláním příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací1a); za nezměněné šíření se považuje i šíření české verze televizního programu prvotně vysílaného v cizím jazyce,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Působnost zákona
ČÁST DRUHÁ - RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
§ 4 - Postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
§ 5 - Působnost Rady
§ 6 - Povinnosti Rady
§ 7 - Členství v Radě
§ 8 - Jednání Rady
§ 9 - Předseda Rady a místopředsedové Rady
§ 10 - Pracovněprávní vztah člena Rady
§ 11 - Zabezpečení činnosti Rady
ČÁST TŘETÍ - LICENCE
HLAVA I - ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ LICENCE K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ŠÍŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ
§ 12 - Licence
§ 13 - Účastníci licenčního řízení
§ 14 - Žádost o licenci
§ 15 - Zahájení licenčního řízení
§ 16 - Veřejné slyšení
§ 17 - Skutečnosti významné pro rozhodování o žádostech o udělení licencí
§ 18 - Rozhodnutí o udělení licence
§ 19 - Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o licenci
§ 20 - Omezení a změna územního rozsahu vysílání
§ 21 - Změna některých skutečností a změna licenčních podmínek
§ 22 - Krátkodobá licence
§ 23 - Zkrácené řízení
§ 24 - Zánik platnosti licence
HLAVA II - LICENČNÍ ŘÍZENÍ K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO NEBO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ŠÍŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM DRUŽIC A KABELOVÝCH SYSTÉMŮ
§ 25  
ČÁST ČTVRTÁ - REGISTRACE
§ 26 - Registrace převzatého vysílání
§ 27 - Přihláška k registraci
§ 28 - Některá ustanovení o řízení o registraci
§ 29 - Změna registrace
§ 30 - Zánik platnosti registrace
ČÁST PÁTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATELŮ PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ
HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYSÍLÁNÍ PROGRAMU
§ 31 - Obsah programů
§ 32 - Základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání
§ 33 - Povinnosti provozovatele vysílání při vysílání událostí značného společenského významu
§ 34 - Vysílání stručných informací
HLAVA II - OCHRANA OSOB DOTČENÝCH OBSAHEM ROZHLASOVÉHO NEBO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
§ 35 - Právo na odpověď
§ 36 - Dodatečné sdělení
§ 37 - Podávání a náležitosti žádosti o uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení
§ 38 - Podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení
§ 39 - Uplatnění práva na uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení u soudu
§ 40 - Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení
§ 41 - Ochrana zdroje a obsahu informací
HLAVA III - PODPORA EVROPSKÉ TVORBY A EVROPSKÉ NEZÁVISLÉ A SOUČASNÉ TVORBY
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Evropská díla
§ 47 - Sledování podpory evropské tvorby a evropské nezávislé a současné tvorby
HLAVA IV - REKLAMA, TELESHOPPING A SPONZOROVÁNÍ POŘADŮ
§ 48 - Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání reklamy a teleshoppingu
§ 49 - Povinnosti při zařazování reklam a teleshoppingu do programu
§ 50 - Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v televizním vysílání
§ 51 - Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v rozhlasovém vysílání
§ 52 - Zvláštní ustanovení o reklamě a teleshoppingu na alkoholické nápoje
§ 53 - Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání sponzorovaných pořadů
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATELŮ PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ V KABELOVÉM SYSTÉMU
§ 54 - Zajištění místního vysílání a povinná nejnižší programová nabídka
ČÁST ŠESTÁ - ZAJIŠTĚNÍ PLURALITY INFORMACÍ V ROZHLASOVÉM VYSÍLÁNÍ A TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
§ 55 - Zajištění plurality informací v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání
§ 56 - Zajištění plurality informací v místním rozhlasovém a televizním vysílání
§ 57 - Vytváření programových sítí
§ 58 - Sloučení provozovatelů vysílání nebo provozovatelů převzatého vysílání
ČÁST SEDMÁ - SANKČNÍ USTANOVENÍ
§ 59 - Opatření k nápravě
§ 60 - Pokuty
§ 61 - Společná ustanovení o ukládání pokut
§ 62 - Pozastavení převzatého vysílání
§ 63 - Odnětí licence
§ 64 - Zrušení registrace
§ 65 - Společná ustanovení o odnětí licence a zrušení registrace
ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 66 - Ustanovení společná
§ 67  
§ 68 - Ustanovení přechodná
§ 69 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
§ 70  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 71  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
§ 72  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
§ 73  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 74  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb.
§ 75  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 76  
Zavřít
MENU