229/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 30. června 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 278/2004 Sb. s účinností od 31. prosince 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs87/2001 Sb. 

 

 

229

ZÁKON
ze dne 14. června 2001,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích

 

Čl. I


        Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Podrobnější pravidla pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst.  1 a 3 Pozemkovým fondem České republiky upraví prováděcí právní předpis.".

 

        2.  V § 27 odst.  3 ve větě poslední za slovem "humanitární," se doplňují slova "požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému,".

 

        3.  V § 59 se odstavec 4 zrušuje.

 

        4.  V § 60 odst.  1 se druhá věta zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vlastnictví bytů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU