218/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Částka: 084 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 29. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 82/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 25. března 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 326/2005 Sb. s účinností od 1. září 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

218

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 14. června 2001,
kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst.  7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 24 odst.  10 písm. e), § 25 odst.  11 písm. f) a § 27 odst.  7 zákona:

§  1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podrobnosti zajišťování měření v přenosové soustavě a v distribučních soustavách včetně jeho vyhodnocování a předávání výsledků měření a dalších nezbytných informací pro zúčtování elektřiny a dále stanoví podrobnosti způsobu předávání technických údajů ze smluv o dodávce elektřiny a naměřených a vyhodnocených údajů o skutečných dodávkách elektřiny.

 

§  2
Základní ustanovení

        (1)  Zajišťováním měření elektřiny je instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení, odečítání a uchovávání údajů měření.

        (2)  Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh.

        (3)  Směr toku elektřiny do příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu je považován za kladný. Směr toku elektřiny z příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu je považován za záporný.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Měřicí místa a měřicí zařízení
§ 4 - Vyhodnocování a předávání výsledků měření
§ 5 - Intervaly měření a přenosu údajů
§ 6 - Údaje předávané operátorovi trhu
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU