213/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

Částka: 082 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 29. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 480/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 425/2004 Sb. s účinností od 1. srpna 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

213

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 14. června 2001,
kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 9 odst. 3 a 7 a § 10 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se podrobněji stanoví náležitosti provádění energetického auditu, který provádějí osoby zapsané do seznamu energetických auditorů. Současně se stanoví vzor písemné žádosti o zápis do seznamu energetických auditorů, který je uveden v příloze č. 1.

 

§ 2

Písemná zpráva o energetickém auditu

        (1) Hodnocení současné úrovně provozovaného energetického hospodářství a budov obsahuje

       a) identifikační údaje,
       b) popis výchozího stavu,
       c) zhodnocení výchozího stavu.

        (2) Celková výše technicky dosažitelných energetických úspor je obsažena v návrhu opatření ke snížení spotřeby energie.

        (3) Návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor obsahuje

       a) ekonomické vyhodnocení, a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Písemná zpráva o energetickém auditu
§ 3 - Identifikační údaje
§ 4 - Popis výchozího stavu
§ 5 - Zhodnocení výchozího stavu
§ 6 - Návrh opatření ke snížení spotřeby energie
§ 7 - Ekonomické vyhodnocení
§ 8 - Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
§ 9 - Výstupy energetického auditu
§ 10 - Rozsah energetického auditu
§ 11 - Odborná způsobilost
§ 12  
Příloha č. 1 - VZOR - Žádost o zápis do seznamu energetických auditorů
Přílohy č. 2 - VZOR - Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech VZOR - Bilance výroby energie z vlastních zdrojů
Přílohy č. 4 - VZOR - Základní tvar energetické bilance Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje
Příloha č. 6 - VZOR - Upravená energetická bilance
Příloha č. 7 - Způsoby výpočtu ekonomického vyhodnocení
Příloha č. 8 - VZOR - vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
Příloha č. 9 - VZOR - Evidenční list energetického auditu
Zavřít
MENU