194/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Částka: 073 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. června 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. května 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 21/2018 Sb. s účinností od 12. února 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


194

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. května 2001,

kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie vztahující se k aerosolovým rozprašovačům1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující oblast klasifikace, označování a balení látek a směsí2) (dále jen přímo použitelný předpis) a upravuje technické požadavky na aerosolové rozprašovače.

(2) Pro účely tohoto nařízení se aerosolovým rozprašovačem rozumí nádobka určená pro jedno použití vyrobená z kovu, skla nebo plastu, která obsahuje stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn pod tlakem, samotný nebo ve směsi s kapalinou, pastou nebo práškem, s uzávěrem, který umožňuje vypouštění obsahu jako směs pevných nebo kapalných částic v plynu, ve formě pěny, pasty, prášku nebo v kapalném stavu.

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou aerosolové rozprašovače s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 2.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na aerosolové rozprašovače, jejichž nádobka má objem

a

menší než 50 ml,

b

větší než 1000 ml u nádobek z kovu,

c

větší než 220 ml u nádobek ze skla potaženého plastem nebo trvale chráněných skleněných nádobek a nádobek z plastu, které při roztržení nemohou vytvářet střepiny,

d

větší než 150 ml u nechráněných skleněných nádobek a nádobek z plastu, které při roztržení mohou vytvářet střepiny.

(3) Aerosolové rozprašovače musí vyhovovat základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Posouzení shody podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona před uvedením aerosolového rozprašovače na trh se provádí postupy uvedenými v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4

Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a

identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),

b

identifikační údaje o aerosolovém rozprašovači podle § 6 odst. 1 písm. b) až d), u dovážených aerosolových rozprašovačů rovněž identifikační údaje o výrobci nebo dovozci,

c

údaje o použitém postupu posouzení shody,

d

seznam technických předpisů a českých technických norem použitých při posouzení shody a seznam ostatních použitých zvláštních právních předpisů,2)

e

datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědných osob výrobce nebo dovozce a jejich podpisy,

f

prohlášení výrobce nebo dovozce o tom, že

1

vlastnosti aerosolového rozprašovače splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů a postupů,

2

aerosolový rozprašovač je pro určený účel použití za obvyklých podmínek bezpečný,

3

aerosolový rozprašovač je určen pouze pro jedno použití,

4

přijal nebo zajistil přijetí opatření, kterými zabezpečuje shodu všech aerosolových rozprašovačů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

§ 5

Splňuje-li aerosolový rozprašovač požadavky tohoto nařízení, umisťuje na něj osoba odpovědná za uvádění aerosolového rozprašovače na trh výrazně, čitelně a nesmazatelně symbol ‘3‘ (obrácené epsilon).

§ 6

(1) Osoba odpovědná za uvádění aerosolového rozprašovače na trh uvede na aerosolovém rozprašovači výrazně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce tyto údaje:

a

své jméno, příjmení a místo podnikání, je-li fyzickou osobou, nebo svou obchodní firmu a sídlo, je- -li právnickou osobou,

b

označení umožňující identifikaci dávky náplně, například datem výroby nebo číslem šarže,

c

údaje podle bodu 1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

d

obsah náplně udaný hmotností nebo objemem kapalné fáze.

(2) U aerosolových rozprašovačů o celkovém objemu 150 ml nebo menším lze údaje podle odstavce 1 a označení podle § 5 uvést na štítku připevněném k aerosolovému rozprašovači.

(3) Splněním povinnosti označit aerosolový rozprašovač podle odstavce 1 písm. c) není dotčena povinnost označit aerosolový rozprašovač podle jiného právního předpisu3) nebo podle přímo použitelného předpisu.

(4) Pokud aerosolový rozprašovač obsahuje hořlavé složky podle bodu 1.4.10 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a není považován za hořlavý nebo extrémně hořlavý podle bodu 1.4.11 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, musí být množství hořlavého materiálu obsaženého v aerosolovém rozprašovači uvedeno na štítku čitelně a nesmazatelně v tomto znění: X % hmotnosti náplně je hořlavých..

§ 7

Přechodné ustanovení

Aerosolové rozprašovače, které budou uvedeny na trh do 12 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou splňovat požadavky stanovené dosavadními předpisy.

§ 8

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou ustanovení § 5, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá platnosti § 4.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

1

Směrnice Rady 75/324/EHS z 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů.

Směrnice Komise 94/1/ES ze dne 6. ledna 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů.

Směrnice Komise 2008/47/ES ze dne 8. dubna 2008, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů.

Směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Směrnice Komise (EU) 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS , pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 , v platném znění.

3

Například zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 297/2013 Sb., vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

4

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

5

zrušen nařízením vlády č. 80/2014 Sb. (účinnost: 1. června 2015)

6

zrušen nařízením vlády č. 80/2014 Sb. (účinnost: 1. června 2015)

7

Příloha I tabulka 2.3.1 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 , v platném znění.

8

zrušen nařízením vlády č. 21/2018 Sb. (účinnost: 12. února 2018)

9

zrušen nařízením vlády č. 21/2018 Sb. (účinnost: 12. února 2018)

10

Příloha IV část 1 tabulka 6.1 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 , v platném znění.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 194/2001 Sb.

Základní požadavky na aerosolové rozprašovače

Příloha PDF (148 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 194/2001 Sb.

Postup posouzení shody aerosolových rozprašovačů

Příloha PDF (302 kB)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 194/2001 Sb.

zrušena nařízením vlády č. 305/2006 Sb.

Čl. II a III nařízení vlády č. 180/2014 Sb. znějí:

Čl. II

Přechodné ustanovení

Aerosolové rozprašovače obsahující směsi, které splňují požadavky stanovené nařízením vlády č. 194/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a byly nebo budou uvedeny na trh před 1. červnem 2015, nemusí splňovat požadavky nařízení vlády č. 194/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a to až do 1. června 2017.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou

a

čl. I bodu 9, který nabývá účinnosti dnem 19. června 2014, a

b

čl. I bodů 4, 10 a 11, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015.

Zavřít
MENU