194/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Částka: 073 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. června 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. května 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 315/2009 Sb. s účinností od 29. dubna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

194

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. května 2001,
kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst.  1 a 4 a § 13 odst.  2 a 4 zákona:

 

§ 1

 

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.

 

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se aerosolovým rozprašovačem rozumí nádobka určená pro jedno použití vyrobená z kovu, skla nebo plastu, která obsahuje stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn pod tlakem, samotný nebo ve směsi s kapalinou, pastou nebo práškem, s uzávěrem, který umožňuje vypouštění obsahu jako směs pevných nebo kapalných částic v plynu, ve formě pěny, pasty, prášku nebo v kapalném stavu.

 

§ 2

 

        (1)  Stanovenými výrobky podle § 12 odst.  1 zákona jsou aerosolové rozprašovače s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 2.

 

        (2)  Toto nařízení se nevztahuje na aerosolové rozprašovače, jejichž nádobka má objem

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Přechodné ustanovení
§ 8  
Příloha č. 1 - Základní požadavky na aerosolové rozprašovače
Příloha č. 2 - Postup posouzení shody aerosolových rozprašovačů
Příloha č. 3 - Grafická podoba symbolu "∍" pro označení aerosolového rozprašovače
Zavřít
MENU