164/2001 Sb.Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 18. června 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 284/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

164

ZÁKON
ze dne 13. dubna 2001
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon stanoví podmínky pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod určených zejména k dietetickým účelům, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Přírodním léčivým zdrojem je přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné využití, a o tomto zdroji je vydáno osvědčení podle tohoto zákona. Peloidem se rozumí rašelina, slatina nebo bahno. Minerální vodou pro léčebné využití se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého nebo s obsahem jiného pro zdraví významného chemického prvku anebo která má u vývěru přirozenou teplotu vyšší než 20 °C nebo radioaktivitu radonu nad 1,5 kBq/l.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Hodnocení a využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
§ 4 - Právní povaha přírodního léčivého zdroje, zdroje přírodní minerální vody a výtěžků z nich
HLAVA II - VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ
§ 5 - Osvědčení o zdroji
§ 6 - Návrh na vydání osvědčení
§ 7 - Náležitosti osvědčení
§ 8 - Oznamovací povinnost
§ 9 - Povolení k využívání zdrojů
§ 10 - Žádost o vydání povolení k využívání zdroje
§ 11 - Účastníci řízení o povolení k využívání zdroje
§ 12 - Povolení k využívání zdroje
§ 13  
§ 14 - Změny a zrušení povolení k využití zdroje
§ 15 - Zánik povolení k využívání zdroje
HLAVA III - UŽIVATEL ZDROJE A ODBORNÝ DOHLED
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Další uživatel a správce přírodního léčivého zdroje
§ 19 - Odborný dohled
HLAVA IV - POPLATEK ZA VYUŽÍVÁNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY
§ 20  
HLAVA V - OCHRANA ZDROJŮ
§ 21 - Stanovení ochranných pásem
§ 22 - Ochranné pásmo I. stupně
§ 23 - Ochranné pásmo II. stupně
§ 24 - Hranice ochranných pásem
HLAVA VI - PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA
§ 25 - Podmínky pro stanovení přírodních léčebných lázní
§ 26 - Návrh na stanovení přírodních léčebných lázní
§ 27 - Klimatické podmínky přírodních léčebných lázní
§ 28 - Podmínky pro stanovení lázeňského místa
§ 29 - Návrh na stanovení lázeňského místa
§ 30 - Vnitřní území lázeňského místa, hranice lázeňského místa
§ 31 - Název lázeňského místa a používání označení "lázně" v názvu obce
HLAVA VII - POVINNOSTI VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ, OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV, NÁHRADA ÚJMY
§ 32 - Povinnosti vlastníků nemovitostí
§ 33 - Omezení vlastnických práv
§ 34 - Náhrada újmy
HLAVA VIII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ZDROJŮ, PŘÍRODNÍCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ A LÁZEŇSKÝCH MÍST
§ 35  
§ 36  
§ 37 - Souhlas k některým činnostem
§ 38  
§ 39 - Oprávnění zaměstnanců ministerstva a jiných pověřených osob
HLAVA IX - REFERENČNÍ LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ
§ 40  
HLAVA X - POKUTY
§ 41  
HLAVA XI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 42  
§ 43 - Vztah zákona k některým dalším zákonům
§ 44 - Přechodná ustanovení
§ 45  
§ 46 - Zmocňovací ustanovení
§ 47 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
§ 48  
ČÁST TŘETÍ - Změna přestupkového zákona
§ 49  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 50  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 51  
Zavřít
MENU