143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 360/2012 Sb. s účinností od 1. prosince 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

143

ZÁKON
ze dne 4. dubna 2001
o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        (1)  Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen "narušení")

 

a)   dohodami soutěžitelů (§ 3 odst.  1),

b)   zneužitím dominantního postavení soutěžitelů,

c)    spojením soutěžitelů, nebo

d)   orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy“).

 

        (2)  Tento zákon dále upravuje postup při aplikaci článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Evropskou komisí1) (dále jen „Komise“) a s orgány ostatních členských států Evropské unie při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1a) (dále jen „Nařízení“) a Nařízení rady (ES) o kontrole spojování podniků1b) (dále jen „Nařízení o fúzích“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Vymezení některých pojmů
HLAVA II - DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Horizontální a vertikální dohody
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
HLAVA III - DOMINANTNÍ POSTAVENÍ A JEHO ZNEUŽÍVÁNÍ
§ 10  
§ 11  
HLAVA IV - SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ
§ 12 - Vymezení pojmů
§ 13 - Spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu
§ 14 - Výpočet obratu
§ 15 - Zahájení řízení
§ 16 - Rozhodnutí o povolení spojení
§ 17 - Posuzování spojení
§ 18 - Odklad uskutečňování spojení
§ 19 - Zrušení rozhodnutí o povolení spojení
HLAVA V - ÚŘAD
§ 20  
HLAVA VI - ŘÍZENÍ U ÚŘADU
§ 21  
HLAVA VII - POKUTY A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
§ 22  
§ 23  
HLAVA VIII - POVINNOST MLČENLIVOSTI A ZACHOVÁNÍ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ
§ 24  
HLAVA IX - KARTELOVÝ REJSTŘÍK
§ 25  
HLAVA X - USTANOVENÍ ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 26 - Zmocňovací ustanovení
§ 27 - Přechodná ustanovení
§ 28 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 286/1993 Sb.
§ 29  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 132/2000 Sb.
§ 30  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 31  
Zavřít
MENU