143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2004 Sb. s účinností od 2. června 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

143

ZÁKON
ze dne 4. dubna 2001
o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět zákona

 

        (1)  Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen "narušení")

 

a)   dohodami soutěžitelů (§ 3 odst.  1),

b)   zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo

c)    spojením soutěžitelů.

        

        (2)  Tento zákon dále upravuje postup při aplikaci článků 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva") orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Komisí Evropských společenství1) (dále jen "Komise") a s orgány ostatních členských států Evropských společenství při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1a) (dále jen "Nařízení").

 

        (3)  Na soutěžitele, kteří na základě zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštního zákona poskytují služby obecného hospodářského významu,1b) se tento zákon vztahuje, jen pokud jeho uplatnění neznemožní poskytování těchto služeb.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Vymezení některých pojmů
HLAVA II - DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Horizontální a vertikální dohody
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
HLAVA III - DOMINANTNÍ POSTAVENÍ A JEHO ZNEUŽÍVÁNÍ
§ 10  
§ 11  
HLAVA IV - SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ
§ 12 - Vymezení pojmů
§ 13 - Spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu
§ 14 - Výpočet obratu
§ 15 - Zahájení řízení
§ 16 - Rozhodnutí o povolení spojení
§ 17 - Posuzování spojení
§ 18 - Odklad uskutečňování spojení
§ 19 - Zrušení rozhodnutí o povolení spojení
HLAVA V - ÚŘAD
§ 20  
HLAVA VI - ŘÍZENÍ U ÚŘADU
§ 21  
HLAVA VII - POKUTY A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
§ 22  
§ 23  
HLAVA VIII - POVINNOST MLČENLIVOSTI A ZACHOVÁNÍ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ
§ 24  
HLAVA IX - KARTELOVÝ REJSTŘÍK
§ 25  
HLAVA X - USTANOVENÍ ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 26 - Zmocňovací ustanovení
§ 27 - Přechodná ustanovení
§ 28 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 286/1993 Sb.
§ 29  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 132/2000 Sb.
§ 30  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 31  
Zavřít
MENU