137/2001 Sb.Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. března 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 105/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

137
ZÁKON
ze dne 29. března 2001
o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona

 

        (1)  Účelem tohoto zákona je upravit poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, (dále jen "ohrožená osoba").

 

        (2)  Podle tohoto zákona se postupuje, jen nelze-li bezpečnost ohrožené osoby zajistit jiným způsobem.1)

 

        (3)  Podle tohoto zákona lze zvláštní ochranu a pomoc poskytnout i na žádost příslušného orgánu cizího státu, který rozhoduje o obdobné ochraně osoby podle práva cizího státu (dále jen "orgán cizího státu"), nebo na žádost mezinárodního trestního soudu, mezinárodního trestního tribunálu, popřípadě obdobného mezinárodního soudního orgánu, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst.  1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen „soudní orgán“).

 

        (4)  Na poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci podle tohoto zákona není právní nárok.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Ohrožená a chráněná osoba
§ 3 - Zvláštní ochrana a pomoc
ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍ OCHRANY A POMOCI
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
ČÁST TŘETÍ - OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI POLICIE A VĚZEŇSKÉ SLUŽBY
§ 8 - Oprávnění zpracovávat osobní údaje
§ 9 - Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných osob
§ 10 - Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněného prostoru
§ 11 - Oprávnění k zastírání činnosti policie
§ 12  
§ 13 - Krycí doklady
§ 14 - Konspirativní prostředky
§ 15 - Zabezpečovací technika
§ 16 - Zvláštní finanční prostředky
§ 17 - Jiná oprávnění
§ 18  
§ 19 - Náhrada škody
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 21 - Mezinárodní spolupráce
§ 22 - Náklady
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 24  
Zavřít
MENU