135/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Částka: 055 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. dubna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 570/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

135

VYHLÁŠKA
Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 10. dubna 2001
o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst.  1 písm.  a) a b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:

Úvodní ustanovení

§ 1

 

Účel vyhlášky

        Tato vyhláška podrobněji upravuje obsah územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace, způsob jejího pořizování, zpracování, projednávání a schvalování a obsah a způsob zpracování registračních listů. Vyhláška se nevztahuje na pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Ministerstvem obrany.

 

§ 2

 

Uspořádání území

        Obsah územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace se stanoví způsobem, který umožní navrhnout využití vymezených území, ploch a pozemků a jejich vzájemné uspořádání a vazby v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Účelem návrhu tohoto členění a volby jeho podrobnosti je zejména vytvářet podmínky pro rozvoj území, zabezpečit soulad jednotlivých činností v území, přitom omezit na přípustnou míru jejich negativní vlivy, zajistit předpoklady pro zlepšování kvality životního prostředí, umožňovat pouze přiměřené využívání neobnovitelných přírodních zdrojů a zachovávat kvalitativní ukazatele obnovitelných přírodních zdrojů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel vyhlášky
§ 2 - Uspořádání území
§ 3 - Mapové podklady
ČÁST PRVNÍ - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY (K § 3 zákona)
§ 4 - Urbanistická studie
§ 5 - Územní generel
§ 6 - Územní prognóza
§ 7 - Územně technické podklady
ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (K § 9 až 31, § 131 až 133 zákona)
§ 8 - Činnosti a podklady při pořizování územně plánovací dokumentace
§ 9 - Přípravné práce
§ 10 - Průzkumy a rozbory
§ 11 - Zadání územně plánovací dokumentace
§ 12 - Koncept řešení
§ 13 - Souborné stanovisko
§ 14 - Návrh územně plánovací dokumentace
§ 15 - Podklady pro stanovisko nadřízeného orgánu
§ 16 - Podklady pro schvalování územně plánovací dokumentace
§ 17 - Změny územně plánovací dokumentace
§ 18 - Závazná část územně plánovací dokumentace
§ 19 - Ukládání, evidence a předávání schválené územně plánovací dokumentace
§ 20 - Počet vyhotovení územně plánovací dokumentace
§ 21 - Evidence územně plánovací činnosti, obsah a způsob zpracování registračních listů
§ 22 - Archivace územně plánovací dokumentace
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23 - Přechodné ustanovení
§ 24 - Zrušovací ustanovení
§ 25 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ OBSAH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 3 - REGISTRAČNÍ LIST územních plánů velkých územních celků (jejich změn)
Příloha č. 4 - REGISTRAČNÍ LIST urbanistických studií nebo územních prognóz
Příloha č. 5 - REGISTRAČNÍ LIST územně plánovací dokumentace obce (jejich změn)
Příloha č. 6 - PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DUKUMENTACE OBCE PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem
Zavřít
MENU