120/2001 Sb.Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. února 2001 Nabývá účinnosti: 1. května 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 188/2011 Sb. s účinností od 15. července 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

120

ZÁKON
ze dne 28. února 2001
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

EXEKUČNÍ ŘÁD


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Soudní exekutor (dále jen "exekutor") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

 

        (2)  V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů (dále jen "exekuční činnost") a další činnost podle tohoto zákona.

 

 

§ 2


        Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

 

 

§ 3


        (1)  Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.

 

        (2)  Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor však může i za úplatu vykonávat činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
HLAVA II - EXEKUTOR
Díl 1 - Exekutor a exekutorský úřad
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
Díl 2 - Zastupování exekutora
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Díl 3 - Zaměstnanci exekutora
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Exekutorský kandidát
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Další zaměstnanci exekutora
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Součinnost třetích osob
§ 34  
Díl 2 - Exekuční řízení
§ 35  
§ 36 - Účastníci řízení
§ 37 - Návrh na nařízení exekuce
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Exekuční titul
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Nařízení exekuce a pověření exekutora
§ 45 - Věcná a místní příslušnost soudu
§ 46  
§ 47 - Exekuční příkaz
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Součinnost oprávněného a povinného
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Prohlášení o majetku povinného
§ 54 - Odklad exekuce
§ 55 - Zastavení exekuce
§ 56  
§ 57  
HLAVA IV - ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE
Díl 1 - Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů
§ 60  
§ 61  
Díl 2 - Exekuce přikázáním pohledávky
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
Díl 3 - Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
Díl 4 - Exekuce prodejem podniku
§ 70  
§ 71  
Díl 5 - Uspokojení práv na nepeněžité plnění
§ 72  
§ 73  
§ 58  
§ 59  
HLAVA V - DALŠÍ ČINNOST EXEKUTORA
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 74  
§ 75  
§ 76  
Díl 2 - Sepisování exekutorských zápisů
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
HLAVA VI - NÁKLADY EXEKUCE
§ 87  
§ 88  
§ 89  
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
§ 90  
§ 91  
§ 92  
HLAVA VIII - MANIPULACE SE SPISY A JEJICH ÚSCHOVA
Díl 1 - Manipulace se spisy
§ 93  
§ 94 - Nahlížení do spisů
§ 95  
§ 96 - Půjčování spisů
§ 97 - Rekonstrukce spisů
§ 98 - Manipulace s exekutorskými stejnopisy
§ 99  
§ 100  
§ 101  
Díl 2 - Úschova ukončených spisů
§ 102  
Díl 3 - Exekutorský archiv
§ 103  
§ 104  
Díl 4 - Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
HLAVA IX - SAMOSPRÁVA EXEKUTORŮ
§ 109 - Komora
§ 110 - Sněm exekutorů
§ 111 - Prezidium Komory
§ 112 - Prezident Komory
§ 113 - Revizní komise
§ 114 - Kárná komise
§ 115 - Zkušební komise
HLAVA X - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA
§ 116  
§ 117 - Kárné řízení
§ 118  
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122 - Pozastavení výkonu exekutorského úřadu
§ 123 - Zahlazení kárného postihu
HLAVA XI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ
§ 124  
HLAVA XII - CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ
§ 125  
HLAVA XIII - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku
§ 133  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
§ 134  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
§ 135  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 136  
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
§ 137  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
§ 138  
ČÁST OSMÁ - Změna živnostenského zákona
§ 139  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
§ 140  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
§ 141  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
§ 142  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních symbolů České republiky
§ 143  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o notářích a jejich činnosti
§ 144  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
§ 145  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
§ 146  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
§ 147  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o archivnictví
§ 148  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
§ 149  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 150  
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
§ 151  
Příloha č. 1 - Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora
Příloha č. 2 - Vzor označení exekutorského úřadu
Zavřít
MENU