119/2001 Sb.Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 2001 Nabývá účinnosti: 1. května 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 396/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

119

ZÁKON
ze dne 22. února 2001,
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje postup soudů, soudních exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při provádění exekucí v případě, jsou-li exekucemi nařízenými soudem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy nebo zahájenými u soudního exekutora souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   exekucí výkon rozhodnutí nařizovaný a prováděný soudem podle zvláštního právního předpisu1), exekuce vedená soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu1a), daňová exekuce nařizovaná a prováděná správcem  daně podle zvláštního právního předpisu2) a exekuce nařizovaná a prováděná správním orgánem podle zvláštního právního předpisu3),

b)   oprávněným ten, jehož pohledávka se exekucí vymáhá,

c)    povinným ten, proti němuž je exekuce nařízena a prováděna,

d)   správcem daně ten, kdo nařizuje a provádí exekuci podle daňového řádu,

e)   nařízením exekuce vydání rozhodnutí, jímž soud nařídil výkon rozhodnutí, vydání vyrozumění o zahájení exekuce, vydání exekučního příkazu správcem daně nebo správním orgánem.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Srážky ze mzdy a jiných příjmů
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Přikázání pohledávky
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Prodej movitých věcí
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Prodej nemovitostí
§ 15  
§ 16 - Prodej podniku
§ 17 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Zavřít
MENU