117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. února 2001 Nabývá účinnosti: 1. června 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

117

ZÁKON
ze dne 28. února 2001
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

§ 1


        (1)  Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí (dále jen "sbírka"). Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba.

 

        (2)  Sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.

 

        (3)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   hrubým výtěžkem sbírky veškeré peněžní příspěvky (dále jen "příspěvek") získané sbírkou, včetně úroků z vkladů příspěvků na bankovní účet,

b)   náklady spojenými s konáním sbírky skutečně vynaložené náklady na její technické a organizační zajištění, zejména na založení a vedení bankovního účtu, vytištění sběracích listin nebo zajištění sběracích pokladniček (dále jen "pokladnička") a na propagaci sbírky,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ SBÍRKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, ve znění pozdějších předpisů
§ 31  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
§ 32  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
§ 33  
§ 34 - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 35  
Zavřít
MENU