114/2001 Sb.Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. března 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. března 2001 Nabývá účinnosti: 30. března 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 364/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 499/2002 Sb. s účinností od 29. listopadu 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

114

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. března 2001
o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

        Vláda nařizuje podle § 12 odst.  3 až 5 k provedení § 2 odst.  5 a § 12 odst.  3 až 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví produkční kvóty cukru pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a pro stabilizaci trhu s cukrem a podmínky systému produkčních kvót cukru.

 

§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

       a) cukrem výrobek z cukrovky, obsahující nejméně 90 hmotnostních procent sacharózy v suchém stavu, přepočtený na cukr bílý1) koeficientem 1 u výrobku v pevném skupenství nebo koeficientem 0,7 u výrobku v kapalném skupenství,
       b) cukrovkou cukrová řepa vypěstovaná na území České republiky,
       c) pěstitelem podnikatel,2) který pěstuje cukrovku na území České republiky,
       d) producentem cukru držitel individuální produkční kvóty cukru (dále jen "kvóta"),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - AKTUÁLNÍ ROČNÍ KVÓTA CUKRU, REZERVA, KVÓTA A JEJICH STANOVENÍ
§ 3 - Stanovení aktuální roční kvóty
§ 4 - Stanovování rezervy
§ 5 - Žádost o kvótu
§ 6 - Stanovení kvóty
§ 7  
§ 8 - Stanovení tuzemského podílu kvóty a vývozního podílu kvóty
§ 9 - Snížení kvóty
§ 10 - Vývoz cukru nad rozsah vývozního podílu kvóty
§ 11 - Žádost o zvýšení kvóty nebo o stanovení nové kvóty z rezervy
§ 12 - Zvýšení kvóty z rezervy a stanovení nové kvóty z rezervy
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 13 - Minimální ceny a maximální cena
§ 14 - Poskytování informací
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 15 - Počáteční výše rezervy
§ 16  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 17  
Příloha č. 1 - Vzor žádosti o kvótu
Příloha č. 2 - Vzor žádosti o zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty
Příloha č. 3 - Vzory tiskopisů pro poskytování informací
Zavřít
MENU