102/2001 Sb.Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 277/2003 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

102

ZÁKON
ze dne 22. února 2001
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

 

    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Účelem tohoto zákona je zajistit, v souladu s právem Evropských společenství,1) aby výrobky uváděné na trh2) nebo do oběhu3) byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele4) bezpečné.

 

        (2)  Tento zákon se pro posouzení bezpečnosti výrobku nebo pro omezení rizik, která jsou s užíváním výrobku spojená, použije tehdy, jestliže požadavky na bezpečnost nebo omezení rizik nestanoví příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu,5) který přejímá požadavky stanovené právem Evropských společenství.

 

§ 2

 

Výrobek

 

    (1)  Výrobkem pro účely tohoto zákona je jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výrobek
§ 3 - Obecné požadavky na bezpečnost výrobku
§ 4 - Průvodní dokumentace a označování výrobků
§ 5 - Povinnosti osob při zajišťování bezpečnosti výrobku uváděného na trh a do oběhu
§ 6 - Opatření orgánů veřejné správy
§ 7 - Dozor
§ 8 - Pokuty
§ 9 - Oznamovací povinnost
§ 10 - Zvláštní požadavky na bezpečnost dovážených výrobků
§ 11 - Úkoly a oprávnění celních orgánů a orgánů dozoru
§ 12 - Informační povinnost
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o České zemědělské   a potravinářské inspekci
§ 16  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o léčivech
§ 17  
ČÁST SEDMÁ - Změna veterinárního zákona
§ 18  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Zavřít
MENU