100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. března 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. února 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 465/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

100

 

ZÁKON

ze dne 20. února 2001
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

 

    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

HLAVA I

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 

Díl 1

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

    (1) Zákon v souladu s právem Evropské unie1) upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických osob, právnických osob, správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.

 

    (2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

 

    (3) Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti1b).

 

    (4)  Záměry podléhající posouzení podle tohoto zákona jsou zároveň předmětem jednotného environmentálního stanoviska19). Závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 se v takovém případě vydává současně jako jednotné environmentální stanovisko za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy; to neplatí pro záměry, u nichž oznamovatel nepožádal o vydání jednotného environmentálního stanoviska. Při vydávání jednotného environmentálního stanoviska k záměrům posuzovaným podle tohoto zákona se postupuje podle tohoto zákona a podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku; stanoví-li tento zákon něco jiného než zákon o jednotném environmentálním stanovisku, postupuje se podle tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
HLAVA I - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah posuzování
§ 3 - Základní pojmy
§ 4 - Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí
§ 5 - Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí
§ 6 - Oznámení
§ 7 - Zjišťovací řízení
§ 8 - Dokumentace
§ 9 - Posudek
§ 10 - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
HLAVA II - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
§ 11 - Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky
§ 12 - Způsob mezistátního posuzování
§ 13 - Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky
§ 14 - Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky
HLAVA III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
Díl 1 - Ustanovení společná
§ 15 - Předběžné projednání
§ 16 - Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních
§ 17 - Veřejné projednání
§ 18 - Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí
§ 19 - Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
Díl 2 - Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Orgány kraje
§ 23 - Ostatní společná ustanovení
Díl 3 - Ustanovení přechodná
§ 24  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o životním prostředí
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Příloha č. 1 - Kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení)
Příloha č. 2 - Zásady pro zjišťovací řízení
Příloha č. 3 - Náležitosti oznámení
Příloha č. 4 - Náležitosti dokumentace
Příloha č. 5 - Náležitosti posudku
Příloha č. 6 - Náležitosti stanoviska
Příloha č. 7 - Vybrané typy přírodních stanovišť
Příloha č. 8 - Vybrané taxony volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Zavřít
MENU