56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. února 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 237/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs71/2001 Sb.

56

ZÁKON
ze dne 10. ledna 2001
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

    (1) Zákon upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:
    a)   registraci vozidel a vyřazování vozidel z registru,
    b)   technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
    c)   práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla a pohonné hmoty,
    d)   práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel,
    e)   práva a povinnosti stanice technické kontroly a stanice měření emisí,
    f)   kontroly technického stavu vozidel v provozu.
    (2) Zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Druhy vozidel
ČÁST DRUHÁ - REGISTR A REGISTRACE SILNIČNÍHO VOZIDLA
§ 4 - Registr silničních vozidel
§ 5 - Centrální registr silničních vozidel
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Právo zástavní k silničnímu vozidlu
§ 9  
§ 10 - Výmaz zápisu zástavního práva
§ 11 - Změna údajů v registru silničních vozidel
§ 12 - Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
§ 13 - Vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - SCHVALOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL
HLAVA I - SCHVALOVÁNÍ TYPU
§ 15  
§ 16 - Homologace typu
§ 17 - Žádost o schválení technické způsobilosti typu
§ 18 - Vícestupňové schvalování technické způsobilosti typu silničního vozidla
§ 19 - Podmínky schvalování technické způsobilosti typu
§ 20 - Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu
§ 21 - Změna rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu
§ 22 - Odnětí osvědčení o schválení technické způsobilosti typu
§ 23 - Pozbytí platnosti osvědčení o schválení technické způsobilosti typu
§ 24 - Povinnosti výrobce
§ 25  
§ 26 - Dohled nad výrobou
§ 27 - Uznání osvědčení o schválení typu silničního vozidla vydaného jiným státem
§ 28 - Silniční vozidla vyráběná v malých sériích
HLAVA II - SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ VYROBENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA
§ 29  
§ 30 - Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla
§ 31 - Rozhodnutí o technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
§ 32  
§ 33  
HLAVA III - TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA
§ 34  
§ 35  
ČÁST ČTVRTÁ - VOZIDLO V PROVOZU
HLAVA I - SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU
§ 36  
§ 37 - Technicky nezpůsobilé silniční vozidlo k provozu
§ 38 - Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla v provozu
§ 39  
§ 40 - Pravidelné technické prohlídky
§ 41 - Pravidelné měření emisí
§ 42  
§ 43 - Měření emisí
§ 44  
§ 45 - Hodnocení a vyznačování měření emisí
§ 46  
§ 47 - Technická prohlídka
§ 48 - Hodnocení technického stavu a technické způsobilosti silničního motorového vozidla k provozu a vyznačení výsledku technické prohlídky
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
HLAVA II - STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
§ 54 - Oprávnění k provozování stanice technické kontroly
§ 55 - Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly
§ 56 - Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly
§ 57  
§ 58 - Povinnosti provozovatele stanice technické kontroly
§ 59 - Odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly
§ 60 - Profesní osvědčení kontrolního technika
§ 61  
§ 62  
HLAVA III - STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
§ 63 - Oprávnění k provozování stanice měření emisí
§ 64 - Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí
§ 65 - Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice měření emisí
§ 66  
§ 67 - Povinnosti provozovatele stanice měření emisí
§ 68 - Odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
§ 69 - Profesní osvědčení mechanika
§ 70  
§ 71  
HLAVA IV - ZKUŠEBNÍ STANICE
§ 72  
ČÁST PÁTÁ - PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA
§ 73  
§ 74  
ČÁST ŠESTÁ - VÝBAVA A NÁHRADNÍ DÍLY
§ 75  
§ 76  
§ 77 - Pohonné hmoty, provozní hmoty a maziva
ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA
§ 78  
§ 79  
ČÁST OSMÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR
§ 80  
§ 81 - Státní odborný dozor
§ 82  
§ 83 - Pokuty
§ 84  
ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 85 - Společná ustanovení
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89 - Přechodná ustanovení
§ 90  
§ 91 - Závěrečná ustanovení
§ 92  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
§ 93  
ČÁST JEDENÁCTÁ  
§ 94 - Účinnost
Příloha č. 1 - Rozdělení vozidel do kategorií
Zavřít
MENU