39/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. ledna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

39

ZÁKON
ze dne 23. ledna 2001,
kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
a o změně některých dalších zákonů

    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů


Čl. I

 

    Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 301/1995 Sb., se mění takto:

 

    1. V § 1 odst. 2 se věta třetí zrušuje.


    2. § 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) znějí:

"§ 2


    (1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání").

 

    (2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

 

a)   poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b)   přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

c)    vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb.
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU