32/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. ledna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 10. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 419/2021 Sb. s účinností od 17. prosince 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

32

 

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. ledna 2001
o evidenci dopravních nehod

        Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 123 odst. 5 zákona:

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod a podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod.

§ 2

 

Pojmy

 

        Pro účely vedení záznamů v evidenci dopravních nehod se považuje

 

a)   za účastníka dopravní nehody každý, kdo se v čase a místě dopravní nehody přímým způsobem účastnil dopravní nehody,

b)   za usmrcenou osobu osoba, která zemřela při dopravní nehodě nebo na následky způsobené dopravní nehodou, nejpozději však do 30 dnů po dopravní nehodě,

c)    za těžké zranění těžká újma na zdraví podle zvláštního zákona,1)

d)   za lehké zranění jiné než těžké zranění, a to i tehdy, nedojde-li k pracovní neschopnosti,

e)   za škodu újma vzniklá na vozidle nebo na jiném majetku při dopravní nehodě nebo v souvislosti s ní, jejíž výši stanoví odhadem příslušník Policie České republiky, který dopravní nehodu objasňuje.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pojmy
§ 3 - Evidence dopravních nehod
§ 4 - Evidence údajů o účastníkovi dopravní nehody
§ 5 - Evidence údajů o vozidle
§ 6 - Evidence údajů o pozemní komunikaci v místě a době dopravní nehody
§ 7 - Evidence časových, lokačních a doplňujících údajů o dopravní nehodě
§ 8 - Způsob vedení evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU