30/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. ledna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 10. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 294/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 290/2011 Sb. s účinností od 4. října 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

30

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 10. ledna 2001,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích

 

    Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 43 odst. 6, § 45 odst. 5, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst.  1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 8 zákona:

 

ČÁST PRVNÍ

PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH

 

§ 1

 

Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy
některých vozidel
(K § 43 odst. 6 zákona)

 

    (1) Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel obsahuje

 

a)   jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby nebo, je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu, popřípadě název a její sídlo,

b)   územní rozsah, popřípadě trasu, po které se bude vozidlo pohybovat, a dobu požadované výjimky,

c)   účel a zdůvodnění výjimky,

d)   státní poznávací značku, druh, tovární značku a typ vozidla, pro které je požadována výjimka,

e)   jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu, popřípadě název a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
§ 1 - Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel (K § 43 odst. 6 zákona)
§ 2 - Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích (K § 45 odst. 5 zákona)
§ 3 - Oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu (K § 56 odst. 8 zákona)
ČÁST DRUHÁ - ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
HLAVA I - DOPRAVNÍ ZNAČKY (K § 62 odst. 5 zákona)
Díl 1 - Svislé dopravní značky
Oddíl 1 - Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách
§ 4 - Provedení svislých dopravních značek
§ 5 - Umístění svislých dopravních značek
§ 6 - Platnost svislých dopravních značek
Oddíl 2 - Rozdělení a význam svislých dopravních značek
§ 7 - Výstražné značky
§ 8 - Značky upravující přednost
§ 9 - Zákazové značky
§ 10 - Příkazové značky
§ 11 - Informativní značky
§ 12 - Informativní značky provozní
§ 13 - Informativní značky směrové
§ 14 - Informativní značky jiné
§ 15 - Dodatkové tabulky
Díl 2 - Vodorovné dopravní značky
§ 16 - Umístění a provedení vodorovných dopravních značek
§ 17 - Rozdělení a význam vodorovných dopravních značek
§ 18 - Podélné čáry
§ 19 - Příčné čáry
§ 20 - Šipky
§ 21 - Označení stání a parkovišť
§ 22 - Označení zastávek a zákazů zastavení a stání
§ 23 - Ostatní vodorovné dopravní značky
HLAVA II - SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY (K § 65 odst. 3 zákona)
§ 24 - Světelné signály
§ 25 - Akustické signály
HLAVA III - DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ (K § 66 odst. 3 a § 75 odst. 7 zákona)
§ 26  
ČÁST TŘETÍ - SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB (K § 5 odst. 1 a § 67 odst. 7 zákona)
§ 27  
ČÁST ČTVRTÁ - ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE (K § 68 odst. 3 zákona)
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (K § 75 odst. 7 zákona)
§ 29 - Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích
§ 30 - Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby
§ 31 - Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby
§ 32 - Označení osob oprávněných zastavovat vozidla (K § 79 odst. 8 zákona)
§ 33 - Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 34 - Přechodné ustanovení
§ 35 - Zrušovací ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 36  
Příloha č. 1 - Žádost o udělění výjimky z omezení jízdy některých vozidel
Příloha č. 2 - Příklady výstražného oblečení a oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu
Příloha č. 3 - Svislé dopravní značky
Příloha č. 4 - Vodorovné dopravní značky
Příloha č. 5 - Světelné signály
Příloha č. 6 - Dopravní zařízení
Příloha č. 7 - Speciální označení vozidel
Příloha č. 8 - Zařízení pro provozní informace
Příloha č. 9 - Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích
Příloha č. 10 - Pověření k řízení provozu na pozemních komunikacích
Příloha č. 11 - Pověření - zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže
Zavřít
MENU