502/2000 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Částka: 146 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. prosince 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 148/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 88/2004 Sb. s účinností od 1. dubna 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

502

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 27. listopadu 2000

 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací      Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, k provedení § 30,
32 a § 34 odst. 1 a podle § 134c odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

§ 1

 

Základní ustanovení


      (1) Tímto nařízením se stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy.1) Pojmy, jakož i definice a označení veličin jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

      (2)  Toto nařízení se nevztahuje na

 

       a) hluk z běžného užívání bytu,
       b) hlasové projevy lidí a zvířat,
       c) hudební projevy a hluk z činnosti osob na veřejných prostranstvích, pokud se nejedná o hluk působený výrobní nebo jinou podnikatelskou činností osob,
       d) hluk a vibrace uvnitř dopravních prostředků, s výjimkou pracoviště jejich obsluhy,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Ustálený a proměnný hluk
§ 4 - Hluk s výraznými tónovými složkami
§ 5 - Impulsní hluk
§ 6 - Vysokofrekvenční hluk
§ 7 - Ultrazvuk
§ 8 - Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
§ 9 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku na pracovištích
§ 10 - Osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku
§ 11 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlenía ve stavbách občanského vybavení
§ 12 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
§ 13 - Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací
§ 14 - Nejvyšší přípustné hodnoty celkových vertikálnícha horizontálních vibrací
§ 15 - Korekce na druh práce a povahu vibrací
§ 16 - Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených na ruce
§ 17 - Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášenýchzvláštním způsobem
§ 18 - Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací na pracovištíchpro jinou než osmihodinovou denní pracovní dobu
§ 19 - Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací ve stavbách pro bydlenía ve stavbách občanského vybavení
§ 20 - Nejvyšší přípustné hodnoty vertikálních vibracío kmitočtu nižším než 0,5 Hz
§ 21 - Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací
§ 22 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vysvětlení pojmů, definice a označení veličin
Příloha č. 2 - Korekce pro stanovení hodnot hluku v pracovním prostředí, korekce na druh činnosti
Příloha č. 3 - Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku vysokofrekvenčního hluku v úzkých kmitočtových pásmech o šíři 6 procent
Příloha č. 4 - Korekce na druh vykonávané činnosti při expozici infrazvuku a nízkofrekvenčním hluku
Příloha č. 5 - Korekce pro stanovení hodnot hluku v stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení
Příloha č. 6 - Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru
Příloha č. 7 - Korekce na stanovení hodnot hluku z leteckého provozu
Příloha č. 8 - Kmitočtová pásma (vibrace na působení člověka)
Příloha č. 9 - Směnové základní zrychlení vibrací
Příloha č. 10 - Základní hladiny zrychlení vibrací ve stavbách
Příloha č. 11 - Korekce na využití místnosti, denní dobu a povahu vibrací
Příloha č. 12 - Nejvyšší přípustné vážené hodnoty zrychlení vibrací a otřesů ve stavbách
Příloha č. 13 - Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení vertikálních vibrací
Příloha č. 14 - Nejvyšší přípustné vážené hladiny a hodnoty zrychlení vertikálních vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz
Zavřít
MENU