484/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 18. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 116/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 7. května 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 277/2006 Sb. s účinností od 1. září 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

484

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva spravedlnosti

 

ze dne 18. prosince 2000,

 

kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem
při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení
a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Při rozhodování o náhradě nákladů řízení (§151 občanského soudního řádu) soud určí výši odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v občanském soudním řízení podle sazeb a za podmínek uvedených v této vyhlášce.

      (2) U odměny za zastupování notářem se podle této vyhlášky postupuje, jen zastupoval-li notář účastníka v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem.1)

 

§ 2


      (1)  Sazby odměn se stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny jiného penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu projednávané věci.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - SAZBA ODMĚN
Díl 1 - Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Díl 2 - Sazby odměn v řízení prováděném podle částí druhé,čtvrté, páté a šesté občanského soudního řádu
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
Díl 3 - Sazby odměn ve zvláštních případech
§ 13  
§ 14  
§ 15  
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST DRUHÁ - Změna advokátního tarifu
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - Účinnost
§ 21  
Zavřít
MENU