481/2000 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů

Částka: 140 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 78/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 141/2002 Sb. s účinností od 12. dubna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

481

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 4. prosince 2000

 

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí
části nákladů spojených s výstavbou bytů        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona:

§ 1

 

Předmět úpravy


        Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky poskytování dotací obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") na podporu výstavby nájemních bytů.

§ 2

 

Vymezení pojmů


        V tomto nařízení se rozumí

a)

nájemním bytem byt určený k uspokojování bytových potřeb občanů formou nájmu bytu, včetně bytu zvláštního určení1) a bytu v domě zvláštního určení,2) jsou-li tyto byty v bytovém domě, který je stavbou pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, s výjimkou stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavku na rodinné bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení a má nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,3)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky pro získání dotace
§ 4 - Výše dotace
§ 5 - Postup při poskytování dotace
§ 6  
§ 7 - Kontrola a sankce
§ 8  
Zavřít
MENU