469/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

Částka: 133 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 278/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 14. srpna 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 324/2006 Sb. s účinností od 1. července 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

469

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 8. listopadu 2000,

 

kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností        Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:

§ 1


        Toto nařízení stanoví obsahové náplně jednotlivých živností takto:


a)

v příloze č. 1 obsahové náplně řemeslných živností,

b)

v příloze č. 2 obsahové náplně vázaných živností,

c)

v příloze č. 3 obsahové náplně koncesovaných živností,

d)

v příloze č. 4 obsahové náplně volných živností.

§ 2

 

Zrušovací ustanovení


        Zrušuje se nařízení vlády č. 28/1998 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností.

§ 3

 

Účinnost


        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:

 

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

 

doc. Ing. Grégr v. r.

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ ŘEMESLNÝCH ŽIVNOSTÍ
Příloha PDF (1334 kB)

Body č. 1 až 4 nařízení vlády č. 324/2006 Sb. , upravující přílohu č. 1, znějí:

(text kurzívou: 324/2006 Sb.( účinnost: 1. srpen 2006))
        1.  V příloze č. 1 Obsahové náplně řemeslných živností, skupina 101 "Kovy a kovové výrobky" se za obor živnosti "Kovářství" vkládá nový obor živnosti, který včetně textu obsahové náplně zní:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU