460/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 362/2003 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

460

 

ZÁKON

 

ze dne 28. listopadu 2000,

 

kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků
Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 odst. 1 se slova "při výkonu a správě soudnictví" nahrazují slovy "při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti (dále jen "ministerstvo")".

      2. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

      "(2) Generální ředitelství Vězeňské služby, vazební věznice a věznice, pokud rozhodují ve správním řízení, mají postavení správních úřadů. Vězeňská služba hospodaří s majetkem státu, který potřebuje k plnění svých úkolů1) a je účetní jednotkou.

_____________________________

1)

§ 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.".

      3. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Změna zákona o služebním poměru příslušníkůPolicie České republiky
Čl. III  
Zavřít
MENU