458/2000 Sb.Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 382/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

458

 

ZÁKON

 

ze dne 28. listopadu 2000

 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ


PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

 

HLAVA I

 

OBECNÁ ČÁST


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   vymezeným územím území, na němž držitel licence na distribuci elektřiny, distribuci plynu nebo rozvod tepelné energie vykonává licencovanou činnost,

b)   kontrolou možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiné osoby, zejména na základě

1.   vlastnického práva nebo práva užívání k obchodnímu závodu kontrolované osoby anebo jeho části, nebo

2.   práva anebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolované osoby,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍSPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH
Hlava I - Obecná část
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podnikání v energetických odvětvích
§ 4 - Licence
§ 5 - Podmínky udělení licence
§ 6 - Odpovědný zástupce
§ 7 - Žádost o licenci
§ 8 - Udělení licence
§ 9 - Změny rozhodnutí o udělení licence
§ 10 - Zánik licence
§ 11 - Práva a povinnosti držitelů licencí
§ 12 - Povinnost dodávek nad rámec licence
§ 13 - Prokazatelná ztráta
§ 14 - Fond
§ 15 - Výkon státní správy
§ 16 - Působnost ministerstva
§ 17 - Energetický regulační úřad a jeho působnost
§ 18 - Kontrola
§ 19 - Regulace
§ 20 - Oddělené účtování
Hlava II - Zvláštní část
Díl 1 - Elektroenergetika
§ 21 - Trh s elektřinou
§ 22 - Účastníci trhu s elektřinou
§ 23 - Výrobce
§ 24 - Provozovatel přenosové soustavy
§ 25 - Provozovatel distribuční soustavy
§ 26 - Technické dispečinky
§ 27 - Operátor trhu s elektřinou
§ 28 - Oprávněný zákazník
§ 29 - Chráněný zákazník
§ 30 - Obchodník s elektřinou
§ 31 - Obnovitelné zdroje
§ 32 - Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
§ 33 - Výstavba výroben elektřiny
§ 34 - Autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 35 - Žádost o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 36 - Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 37 - Zánik autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 38 - Výstavba přímého vedení
§ 39 - Autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 40 - Žádost o udělení autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 41 - Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 42 - Zánik autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 43 - Povinnosti vlastníka přímého vedení
§ 44 - Omezení dovozu elektřiny
§ 45 - Elektrická přípojka
§ 46 - Ochranná pásma
§ 47 - Přeložky zařízení
§ 48 - Styk zařízení
§ 49 - Měření
§ 50 - Smlouva o dodávce elektřiny
§ 51 - Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy
§ 52 - Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy
§ 53 - Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny
§ 54 - Stav nouze
Díl 2 - Plynárenství
§ 55 - Trh s plynem
§ 56 - Účastníci trhu s plynem
§ 57 - Výrobce
§ 58 - Provozovatel přepravní soustavy
§ 59 - Provozovatel distribuční soustavy
§ 60 - Provozovatel podzemního zásobníku plynu
§ 61 - Obchodník s plynem
§ 62 - Oprávněný zákazník
§ 63 - Chráněný zákazník
§ 64 - Plynárenské dispečinky
§ 65 - Přímý plynovod
§ 66 - Plynovodní přípojka
§ 67 - Výstavba vybraných plynových zařízení
§ 68 - Ochranná pásma
§ 69 - Bezpečnostní pásma
§ 70 - Přeložky plynárenských zařízení
§ 71 - Měření
§ 72 - Náležitosti smluv o dodávce plynu konečným zákazníkům
§ 73 - Stav nouze
§ 74 - Neoprávněný odběr
§ 75 - Omezení dovozu plynu
Díl 3 - Teplárenství
§ 76 - Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
§ 77 - Odběratel tepelné energie
§ 78 - Měření
§ 79 - Tepelná přípojka
§ 80 - Výkup tepelné energie
§ 81 - Výstavba zdrojů tepelné energie
§ 82 - Autorizace na výstavbu zdrojů
§ 83 - Žádost o udělení autorizace
§ 84 - Rozhodnutí o udělení autorizace
§ 85 - Zánik autorizace
§ 86 - Přeložky rozvodných tepelných zařízení
§ 87 - Ochranná pásma
§ 88 - Stav nouze
§ 89 - Neoprávněný odběr
Hlava třetí - Pokuty
§ 90  
§ 91  
Hlava čtvrtá - Státní energetická inspekce
§ 92  
§ 93 - Působnost
§ 94  
§ 95 - Ukládání pokut
Hlava pátá - Společná, přechodná a závěrečnáustanovení
§ 96 - Společná ustanovení
§ 97  
§ 98 - Přechodná ustanovení
§ 99 - Závěrečná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánůstátní správy České republiky
§ 100  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
§ 101  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 102  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcícha o změně některých dalších zákonů
§ 103  
ČÁST ŠESTÁ - Účinnost
§ 104  
Zavřít
MENU