458/2000 Sb.Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 262/2002 Sb. s účinností od 28. června 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

458

 

ZÁKON

 

ze dne 28. listopadu 2000

 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ

SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

 

HLAVA I

 

Obecná část

 

§ 1

 

Předmět úpravy


        Tento zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

§ 2

 

Vymezení pojmů


        (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí


a)

regulací usměrňování podnikání v energetických odvětvích za účelem nahrazení některých účinků hospodářské soutěže a vytváření předpokladů pro její vznik a fungování, ochrany zájmů spotřebitelů i držitelů licencí a zajištění spolehlivých dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie,

b)

stavem nouze omezení nebo přerušení dodávek energie na celém území České republiky nebo na její části z důvodů a způsobem uvedeným v tomto zákoně,

c)

odpovědným zástupcem fyzická osoba ustanovená držitelem licence na výrobu, přenos a distribuci elektřiny, na přepravu, distribuci a uskladňování plynu, na výrobu a rozvod tepelné energie a na obchod s elektřinou nebo plynem (dále jen "držitel licence"), která odpovídá za výkon licencované činnosti podle tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍSPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH
Hlava I - Obecná část
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podnikání v energetických odvětvích
§ 4 - Licence
§ 5 - Podmínky udělení licence
§ 6 - Odpovědný zástupce
§ 7 - Žádost o licenci
§ 8 - Udělení licence
§ 9 - Změny rozhodnutí o udělení licence
§ 10 - Zánik licence
§ 11 - Práva a povinnosti držitelů licencí
§ 12 - Povinnost dodávek nad rámec licence
§ 13 - Prokazatelná ztráta
§ 14 - Fond
§ 15 - Výkon státní správy
§ 16 - Působnost ministerstva
§ 17 - Energetický regulační úřad a jeho působnost
§ 18 - Kontrola
§ 19 - Regulace
§ 20 - Oddělené účtování
Hlava II - Zvláštní část
Díl 1 - Elektroenergetika
§ 21 - Trh s elektřinou
§ 22 - Účastníci trhu s elektřinou
§ 23 - Výrobce
§ 24 - Provozovatel přenosové soustavy
§ 25 - Provozovatel distribuční soustavy
§ 26 - Technické dispečinky
§ 27 - Operátor trhu s elektřinou
§ 28 - Oprávněný zákazník
§ 29 - Chráněný zákazník
§ 30 - Obchodník s elektřinou
§ 31 - Obnovitelné zdroje
§ 32 - Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
§ 33 - Výstavba výroben elektřiny
§ 34 - Autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 35 - Žádost o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 36 - Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 37 - Zánik autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 38 - Výstavba přímého vedení
§ 39 - Autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 40 - Žádost o udělení autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 41 - Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 42 - Zánik autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 43 - Povinnosti vlastníka přímého vedení
§ 44 - Omezení dovozu elektřiny
§ 45 - Elektrická přípojka
§ 46 - Ochranná pásma
§ 47 - Přeložky zařízení
§ 48 - Styk zařízení
§ 49 - Měření
§ 50 - Smlouva o dodávce elektřiny
§ 51 - Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy
§ 52 - Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy
§ 53 - Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny
§ 54 - Stav nouze
Díl 2 - Plynárenství
§ 55 - Trh s plynem
§ 56 - Účastníci trhu s plynem
§ 57 - Výrobce
§ 58 - Provozovatel přepravní soustavy
§ 59 - Provozovatel distribuční soustavy
§ 60 - Provozovatel podzemního zásobníku plynu
§ 61 - Obchodník s plynem
§ 62 - Oprávněný zákazník
§ 63 - Chráněný zákazník
§ 64 - Plynárenské dispečinky
§ 65 - Přímý plynovod
§ 66 - Plynovodní přípojka
§ 67 - Výstavba vybraných plynových zařízení
§ 68 - Ochranná pásma
§ 69 - Bezpečnostní pásma
§ 70 - Přeložky plynárenských zařízení
§ 71 - Měření
§ 72 - Náležitosti smluv o dodávce plynu konečným zákazníkům
§ 73 - Stav nouze
§ 74 - Neoprávněný odběr
§ 75 - Omezení dovozu plynu
Díl 3 - Teplárenství
§ 76 - Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
§ 77 - Odběratel tepelné energie
§ 78 - Měření
§ 79 - Tepelná přípojka
§ 80 - Výkup tepelné energie
§ 81 - Výstavba zdrojů tepelné energie
§ 82 - Autorizace na výstavbu zdrojů
§ 83 - Žádost o udělení autorizace
§ 84 - Rozhodnutí o udělení autorizace
§ 85 - Zánik autorizace
§ 86 - Přeložky rozvodných tepelných zařízení
§ 87 - Ochranná pásma
§ 88 - Stav nouze
§ 89 - Neoprávněný odběr
Hlava třetí - Pokuty
§ 90  
§ 91  
Hlava čtvrtá - Státní energetická inspekce
§ 92  
§ 93 - Působnost
§ 94  
§ 95 - Ukládání pokut
Hlava pátá - Společná, přechodná a závěrečnáustanovení
§ 96 - Společná ustanovení
§ 97  
§ 98 - Přechodná ustanovení
§ 99 - Závěrečná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánůstátní správy České republiky
§ 100  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
§ 101  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 102  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcícha o změně některých dalších zákonů
§ 103  
ČÁST ŠESTÁ - Účinnost
§ 104  
Zavřít
MENU