442/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 123 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. října 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 127/2002 Sb. s účinností od 1. května 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

442

 

ZÁKON

 

ze dne 27. října 2000,

 

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb.,

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o České národní bance

 

Čl. I


        Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 odst. 2 se za slova "právnickou osobou" vkládají slova ", která má postavení veřejnoprávního subjektu,".

        2. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

        "(3) České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.1)

_____________________________

1)

Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.".

 

        3. V § 1 odstavec 4 zní:

        "(4) Česká národní banka hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České národní bance
Čl. I  
Čl. II  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU