408/2000 Sb.Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. října 2000 Nabývá účinnosti: 1. února 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 277/2023 Sb. s účinností od 1. listopadu 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

408

 

ZÁKON

 

ze dne 25. října 2000

 

o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu
a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)

práva a povinnosti k odrůdám rostlin chráněným podle tohoto zákona,

b)

pravomoc a působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ochranných práv k odrůdám,

c)

řízení o udělení ochranných práv,

d)

kontrolu udržování odrůd, a

e)

ukládání správních trestů za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem, které přímo použitelný předpis Evropských společenství1) svěřuje do působnosti jednotlivým členským státům Evropské unie (dále jen "členský stát").

 

        (2)  Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1a) ukládání sankcí za porušení odrůdových práv Evropských společenství1a) (dále jen "odrůdové právo Společenství") a zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1b).

 

§ 2

 

Základní pojmy


      Pro účely tohoto zákona se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - PODMÍNKY UDĚLENÍ OCHRANNÝCH PRÁV
§ 3  
§ 4 - Novost odrůdy
§ 5 - Odlišnost odrůdy
§ 6 - Uniformita a stálost odrůdy
§ 7 - Název odrůdy
HLAVA III - ŘÍZENÍ VE VĚCECH OCHRANNÝCH PRÁV K ODRŮDÁM ROSTLIN
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Změna osoby žadatele
§ 16 - Šlechtitelské osvědčení
§ 17 - Používání názvu odrůdy
§ 18 - Kontrola udržování odrůdy
HLAVA IV - ROZSAH OCHRANNÝCH PRÁV
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Nucená licence
HLAVA V - SANKCE
§ 22  
HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23  
§ 24 - Převod ochranných práv
§ 25 - Zánik a zrušení ochranných práv
§ 26  
§ 27 - Rozhodování sporů
§ 28  
§ 29 - Přechodná ustanovení
§ 30  
§ 31  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadběpěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
§ 32  
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 33  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 34  
Zavřít
MENU