370/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 100 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

370

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 2000,

 

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb.,
o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna obchodního zákoníku

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna notářského řádu

 

Čl. II


      Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

      1. V části VI se za § 80 vkládají nové § 80a až 80f, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5a) znějí:

 

"Oddíl čtvrtý

 

Notářský zápis o rozhodnutí orgánu

právnické osoby

 

§ 80a


      (1) Notář sepíše na žádost notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna notářského řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ
Čl. VII - Společná ustanovení
Čl. VIII - Přechodná ustanovení k části první
Čl. IX - Přechodné ustanovení k části šesté
Čl. X - Závěrečné ustanovení
ČÁST OSMÁ  
Čl. XI - Účinnost
Zavřít
MENU