364/2000 Sb.Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 376/2004 Sb. s účinností od 24. června 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

364

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 2000

 

o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZRUŠENÍ FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE

 

Čl. I


      1. Ke dni 1. prosince 2000 se Fond dětí a mládeže zrušuje, tímto dnem vstupuje do likvidace a vláda k tomuto dni jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny likvidátora. Vláda na návrh Poslanecké sněmovny likvidátora odvolá, a to i bez udání důvodu. Je-li likvidátor odvolán, vláda likvidátora jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny. Ke dni vstupu do likvidace končí funkční období všech členů výboru a dozorčí rady Fondu dětí a mládeže a oprávnění ředitele Fondu dětí a mládeže přecházejí na likvidátora.

      2. Ke dni 1. prosince 2000 soud bez návrhu zapíše do obchodního rejstříku vstup Fondu dětí a mládeže do likvidace a po dobu likvidace se Fond dětí a mládeže označuje jako Fond dětí a mládeže "v likvidaci" (dále jen "Fond").

      3. Likvidátor je povinen každých 6 měsíců počínaje 1. prosincem 2000 předkládat Poslanecké sněmovně a Ministerstvu financí zprávu o průběhu likvidace.

      4. Likvidátor jedná jménem Fondu navenek ve všech věcech a při výkonu své působnosti spravuje majetek České republiky spravovaný Fondem, plní závazky Fondu, uplatňuje pohledávky Fondu, přijímá za Fond plnění, zastupuje Fond před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků Fondu. Nové závazky Fondu může likvidátor převzít jménem Fondu jen v přímé souvislosti s ukončením nevyřízených závazků.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZRUŠENÍ FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Fondu dětí a mládeže
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o změnách některých zákonů v souvislosti spřijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupovánív právních vztazích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a daniz převodu nemovitostí
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU