362/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 323/2016 Sb. s účinností od 18. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

362

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 2000,

 

kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna zákona o cenných papírech

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

(Změna zákona o investičních společnostech

a investičních fondech

 

Čl. III a Čl. IV)

 

zrušena zákonem č. 257/2004 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

 

Čl. V


        Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

        1. V § 5 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 3) a 4) zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

        2. V § 5 odst. 2 se za slova "obchodník s cennými papíry," vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí: "pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry, osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,4a)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o cenných papírech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o investičních společnostecha investičních fondech
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení k části druhé
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU