362/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 257/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

362

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 2000,

 

kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o cenných papírech

 

Čl. I


        Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb., se mění takto:

        1. Označení "Hlava I" včetně nadpisu se zrušuje.

        2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 6a) a 10a) zní:

        "(1) Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie,1) zatímní listy,2) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) listinné kupóny (§ 12), opční listy,6a) směnky,7) šeky,7),8) náložné listy,9) skladištní listy,10) skladové listy10a) a jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny zvláštními právními předpisy.
_____________________________

6a)

§ 217a obchodního zákoníku.

 

10a)

Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o cenných papírech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o investičních společnostecha investičních fondech
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení k části druhé
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU