361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 480/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

361

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 2000

 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Zákon upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "pozemní komunikace"), pravidla provozu na pozemních komunikacích, úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění a řidičské průkazy a vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen "policie") ve věcech provozu na pozemních komunikacích.

 

§ 2

 

Vymezení základních pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona

 

a)

účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích,

 

b)

provozovatel vozidla je vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem,

 

c)

průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCHKOMUNIKACÍCH
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Díl 1 - Účastníci provozu na pozemníchkomunikacích
§ 3 - Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích
§ 4 - Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
§ 5 - Povinnosti řidiče
§ 6 - Povinnosti řidiče motorového vozidla
§ 7  
§ 8 - Povinnosti řidiče tramvaje
§ 9 - Povinnosti přepravované osoby
Díl 2 - Provozovatel vozidla
§ 10 - Povinnosti provozovatele vozidla
Díl 3 - Pravidla provozu na pozemních komunikacích
Oddíl 1 - Jízda vozidly
§ 11 - Směr a způsob jízdy
§ 12 - Jízda v jízdních pruzích
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Objíždění
§ 17 - Předjíždění
§ 18 - Rychlost jízdy
§ 19 - Vzdálenost mezi vozidly
§ 20 - Vyhýbání
§ 21 - Odbočování
§ 22 - Jízda křižovatkou
§ 23 - Vjíždění na pozemní komunikaci
§ 24 - Otáčení a couvání
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Znamení o změně směru jízdy
§ 31 - Výstražná znamení
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Vlečení motorových vozidel
Oddíl 2 - Jízda vozidly ve zvláštních případech
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel
§ 43 - Omezení jízdy některých vozidel
§ 44 - Čerpání pohonných hmot
§ 45 - Překážka provozu na pozemních komunikacích
§ 46 - Zastavení vozidla v tunelu
§ 47 - Dopravní nehoda
Oddíl 4 - Přeprava osob a nákladu
§ 48 - Přeprava osob
§ 49 - Přeprava osob vozidlem hromadné dopravy osob
§ 50 - Přeprava osob vozidlem taxislužby
§ 51 - Přeprava osob v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladníhopřívěsu traktoru
§ 52 - Přeprava nákladu
Oddíl 5 - Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel,jízdu na zvířeti a vedení a hnaní zvířat
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Útvar chodců
§ 57  
§ 58  
§ 59 - Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky
§ 60 - Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat
Díl 4 - Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
Oddíl 1 - Úprava provozu na pozemních komunikacích
§ 61 - Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemníchkomunikacích
§ 62 - Dopravní značky
§ 63 - Svislé dopravní značky
§ 64 - Vodorovné dopravní značky
§ 65 - Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla
§ 66 - Dopravní zařízení
§ 67 - Speciální označení vozidel a osob
§ 68 - Zařízení pro provozní informace
Oddíl 2  
§ 69 - Řízení provozu na pozemních komunikacích
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75 - Řízení provozu pokyny policisty
Oddíl 3 - Vztahy mezi úpravami provozu na pozemníchkomunikacích, jejich stanovení a užití dopravních značek,světelných signálů, dopravních zařízenía provozních informací
§ 76 - Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou
§ 77 - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemníchkomunikacích
§ 78 - Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravníchzařízení a provozních informací
Oddíl 4 - Zastavování vozidel
§ 79  
HLAVA III - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍA ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Díl 1 - Řidičské oprávnění
§ 80  
§ 81 - Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění
§ 82 - Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění
§ 83 - Věk
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90 - Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel
§ 91 - Další podmínky k udělení řidičského oprávnění
§ 92 - Udělení a rozšíření řidičského oprávnění
§ 93 - Podmínění a omezení řidičského oprávnění
§ 94 - Odnětí řidičského oprávnění a vzdání se řidičského oprávnění
§ 95 - Pozastavení řidičského oprávnění
§ 96 - Přezkoumání zdravotní způsobilosti
§ 97 - Přezkoušení z odborné způsobilosti
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
Díl 2 - Řidičský průkaz
§ 103  
§ 104 - Druhy řidičských průkazů
§ 105 - Údaje zapisované do řidičského průkazu
§ 106  
§ 107  
§ 108 - Změna údajů v řidičském průkazu nebomezinárodním řidičském průkazu
§ 109  
§ 110  
§ 111 - Vydání mezinárodního řidičského průkazu
§ 112 - Vydání duplikátu řidičského průkazu nebomezinárodního řidičského průkazu
§ 113 - Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
§ 114 - Vrácení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
§ 115 - Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu amezinárodního řidičského průkazu
§ 116 - Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodníhořidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičskéhoprůkazu Evropských společenství
§ 117  
§ 118 - Neplatnost řidičských průkazů
HLAVA IV - REGISTR ŘIDIČŮ
§ 119  
§ 120  
§ 121 - Výdej dat z registru řidičů
§ 122 - Centrální registr řidičů
§ 123 - Evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravníchnehod
HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA
§ 124 - Působnost ministerstev, okresních úřadů a policie
§ 125 - Pokuty
HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129 - Vztah ke správnímu řádu
§ 130 - Pracovněprávní vztahy
§ 131 - Předání agendy dopravním úřadům
§ 132  
§ 133 - Rozsah platnosti dosavadních řidičských oprávnění
§ 134 - Výměna dosavadních řidičských průkazů
§ 135 - Platnost dosavadních mezinárodních řidičských průkazů
§ 136 - Platnost dosavadních speciálních označení
§ 137 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bezpečnostia plynulosti provozu na pozemních komunikacích
§ 138  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o silniční dopravě
§ 139  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
§ 140  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 141  
ČÁST ŠESTÁ  
§ 142  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 143  
Zavřít
MENU