352/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů

Částka: 095 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. října 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 13. října 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 68/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

352

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 23. srpna 2000,

 

kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. b) zákona:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna vyhlášky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před

nepříznivými účinky hluku a vibrací


        V § 1 vyhlášky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

        "(2) Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona1) a nařízení vlády2) před jejich uvedením na trh.

_____________________________

1)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

2)

Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 14) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 16), a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví přednepříznivými účinky hluku a vibrací
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách,revizích a zkouškách plynových zařízení
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určujívyhrazená tlaková zařízení a stanovíněkteré podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určujívyhrazená zdvihací zařízení a stanovíněkteré podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky č. 20/1979 Sb., kterou se určujívyhrazená elektrická zařízení a stanovíněkteré podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
ČÁST ŠESTÁ - Změna vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určujívyhrazená plynová zařízení a stanovíněkteré podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
ČÁST SEDMÁ - Změna vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základnípožadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
ČÁST OSMÁ - Změna vyhlášky č. 408/1990 Sb., o ochraně zdraví přednepříznivými účinky elektromagnetického záření
ČÁST DEVÁTÁ - Změna vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
ČÁST DESÁTÁ - Změna vyhlášky č. 254/1999 Sb.,o technických podmínkách požární techniky
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technickýchpodmínkách věcných prostředků požární ochrany
ČÁST DVANÁCTÁ  
Zavřít
MENU