309/2000 Sb.Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

309

 

ZÁKON

 

ze dne 9. srpna 2000

 

o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění
obrany státu a o změně živnostenského zákona      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OBRANNÁ STANDARDIZACE,

KATALOGIZACE A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ

JAKOSTI VÝROBKŮ A SLUŽEB URČENÝCH

K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

 

HLAVA I

 

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,

KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ

JAKOSTI

 

§ 1


      (1) Zřizuje se Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze. Úřad má celostátní působnost a je podřízen Ministerstvu obrany (dále jen "ministerstvo").

      (2) V čele Úřadu je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

      (3) Úřad při plnění svých úkolů podle tohoto zákona spolupracuje zejména

a)   s ministerstvy, jinými správními úřady, kraji, a

b)   s příslušnými orgány Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen "NATO"), obdobnými úřady nebo orgány členských států NATO a obdobnými úřady nebo orgány jiných států.

HLAVA II

 

OBRANNÁ STANDARDIZACE

 

§ 2

 

Obecná ustanovení


      (1) Obrannou standardizací se rozumí přistupování České republiky ke standardizačním dohodám NATO (dále jen "standardizační dohoda"), tvorba českého obranného standardu (dále jen "standard") a způsob jeho provádění.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBRANNÁ STANDARDIZACE,KATALOGIZACE A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍJAKOSTI VÝROBKŮ A SLUŽEB URČENÝCHK ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU
HLAVA I - ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍJAKOSTI
§ 1  
HLAVA II - OBRANNÁ STANDARDIZACE
§ 2 - Obecná ustanovení
§ 3 - Působnost Úřadu při obranné standardizaci
§ 4 - Standard
§ 5 - Tvorba standardu
§ 6  
§ 7  
§ 8  
HLAVA III - KATALOGIZACE
§ 9 - Obecná ustanovení
§ 10 - Působnost Úřadu při katalogizaci
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Práva a povinnosti uživatele
§ 14 - Práva a povinnosti dodavatele
§ 15 - Práva a povinnosti agentury
§ 16  
HLAVA IV - STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI
§ 17 - Obecná ustanovení
§ 18 - Působnost Úřadu při státním ověřování jakosti
§ 19  
§ 20 - Provádění státního ověřování jakosti
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Náhrada za provádění státního ověřování jakosti
§ 24 - Odborný dozor
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Konečná kontrola
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Audity jakosti
§ 31  
§ 32 - Působnost správního řádu
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
§ 33  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 34  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 35  
Zavřít
MENU