307/2000 Sb.Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 7. září 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 185/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

307

 

ZÁKON

 

ze dne 4. srpna 2000

 

o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých
souvisejících zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZEMĚDĚLSKÉ SKLADNÍ LISTY

A ZEMĚDĚLSKÉ VEŘEJNÉ SKLADY

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona


      Účelem tohoto zákona je

a)   upravit vydávání zemědělských skladních listů k vybraným zemědělským produktům (dále jen "zboží") uskladněným v zemědělských veřejných skladech a nakládání s nimi jako s listinnými cennými papíry, se kterými je spjato vlastnické právo k uskladněnému zboží, způsob vzniku a výkonu zástavního práva,

b)   stanovit podmínky pro zřizování a provozování zemědělských veřejných skladů,

c)   upravit státní dozor nad provozováním zemědělských veřejných skladů.

§ 2

 

Základní pojmy


      (1) Zemědělský skladní list je listinný cenný papír na řad, převoditelný rubopisem a předáním, představující vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží. Vydávat zemědělské skladní listy jinak než podle tohoto zákona je nepřípustné.

      (2) Provozovatel zemědělského veřejného skladu (dále jen "provozovatel") je právnická osoba se sídlem v České republice, které bylo uděleno povolení podle tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZEMĚDĚLSKÉ SKLADNÍ LISTYA ZEMĚDĚLSKÉ VEŘEJNÉ SKLADY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Úschova zboží
HLAVA II - ZEMĚDĚLSKÝ SKLADNÍ LIST
§ 4 - Zemědělský skladní list
§ 5 - Práva spojená se zemědělským skladním listema jeho částmi
§ 6 - Vystavení zemědělského skladního listu
§ 7 - Výměna, rozdělení a umořenízemědělského skladního listu
§ 8 - Převody zemědělského skladního listu
§ 9 - První rubopis zástavního listu
§ 10 - Další rubopisy
§ 11 - Prodej zástavy
§ 12 - Dražba zboží
§ 13 - Jiný prodej zboží
§ 14 - Ukončení platnosti zemědělského skladního listu
HLAVA III - ZEMĚDĚLSKÝ VEŘEJNÝ SKLAD
§ 15 - Povolení k provozování zemědělskéhoveřejného skladu
§ 16  
§ 17 - Provozní řád
§ 18 - Nabídkový ceník služeb
§ 19 - Skladní kniha
§ 20 - Další povinnosti provozovatele
§ 21 - Vedoucí zemědělského veřejného skladu
§ 22 - Odpovědnost za škodu
§ 23 - Pojištění
§ 24 - Vydání zboží
HLAVA IV - STÁTNÍ DOZOR
§ 25 - Předmět státního dozoru
§ 26 - Zvláštní opatření
§ 27 - Sankce
§ 28 - Zahájení správního řízení a výnosy z pokut
§ 29 - Kontrolní oprávnění
§ 30 - Vztah k některým obecným právním předpisům
§ 31 - Vztah ke konkurzu a výkonu rozhodnutí
§ 32  
§ 33 - Vztah ke správnímu řádu
§ 34 - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cenných papírech
§ 35  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zemědělství
§ 36  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákonao správních poplatcích
§ 37  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 38  
Zavřít
MENU